XOPQBNMKK
โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของโครงงาวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:08 น.

โครงการ 

การต่อยอดนวัตกรรมของโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4 

                                                            

1.      หลักการและเหตุผล 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

          การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จึงถือว่ามีส่วนสนับสนุนที่สำคัญที่ทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ วิชาโครงงานวิศวกรรมของนิสิต  ชั้นปีที่ 4 ของทุกภาควิชา ถือเป็นวิชาหลักที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกทั้งความสามารถในการสร้างผลงานที่แสดงถึงความเป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และความสามารถในการบริหารจัดการให้งานดำเนินไปสู่ความสำเร็จได้

          ผลงานเชิงนวัตกรรมจากวิชาโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านมามีหลายผลงานที่มีศักยภาพที่จะไปใช้ได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และต่อประเทศ หรือเป็นผลงานที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ แต่ต้องมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เหมาะสมต่อการใช้งานจริงหรือต่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

          โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนนิสิตที่มีผลงานจากวิชาโครงงานวิศวกรรมชั้นปีที่ 4 ที่มีผลงานต้นแบบที่ผ่านการทดสอบความถูกต้องในการทำงาน หรือเป็นผลงานที่มีความเหมาะสม ที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้งานจริง หรือผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ 2.    วัตถุประสงค์

 

2.1   เพื่อสนับสนุนให้พัฒนาต่อยอดผลงานจากวิชาโครงงานวิศวกรรม ให้เป็นผลงานที่สมบูรณ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ หรือเป็นผลงานที่ติดตั้งใช้งานได้จริง หรือเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียง คุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

2.2   เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

2.3   เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานวิศวกรรมตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในแง่ของการใช้งานได้จริง

2.4   เพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความสามารถในการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

 

3.           หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1   เป็นการให้เงินทุนสนับสนุนเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี ภายในวงเงินที่กำหนด ครอบคลุมทั้งค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ โดยระเบียบการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.2   การดำเนินโครงการเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างนิสิตเจ้าของผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา

3.3   นิสิตเจ้าของโครงการจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางภาควิชาต้นสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุน โดยจะต้องระบุรายละเอียดของผลงานที่จะได้จากโครงการ แนวทางในการพัฒนาต่อยอด แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้เงิน         การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ศักยภาพในการใช้งานจริง ศักยภาพในการสร้างชื่อเสียง คุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

3.4   เป็นโครงการต่อยอดจากผลงานต้นแบบในวิชาโครงงานวิศวกรรม โดยผลงานต้นแบบนั้นต้องสามารถทำงานได้จริง โดยจะต้องมีฟังก์ชันการทำงานหลักหรือฟังก์ชันพื้นฐาน ที่จำเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน

3.5   ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าเมื่อดำเนินโครงการถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งหมด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

3.6   ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงาน ในวาระที่เหมาะสมตามความต้องการของคณะฯ

3.7   การคัดเลือกโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

4.           เป้าหมายและค่าใช้จ่ายในโครงการ

4.1   ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2   จำนวนโครงการที่รับการสนับสนุน 1 โครงการ

4.3   ค่าใช้จ่ายคิดเป็นเหมาจ่ายต่อโครงการ โครงการละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท

5.           ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.           การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานการดำเนินโครงการ และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

--------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:16 น.