خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของโครงงาวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4
XOPQBNMKK
โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของโครงงาวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:08 น.

โครงการ 

การต่อยอดนวัตกรรมของโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4 

                                                            

1.      หลักการและเหตุผล 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

          การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จึงถือว่ามีส่วนสนับสนุนที่สำคัญที่ทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ วิชาโครงงานวิศวกรรมของนิสิต  ชั้นปีที่ 4 ของทุกภาควิชา ถือเป็นวิชาหลักที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกทั้งความสามารถในการสร้างผลงานที่แสดงถึงความเป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และความสามารถในการบริหารจัดการให้งานดำเนินไปสู่ความสำเร็จได้

          ผลงานเชิงนวัตกรรมจากวิชาโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านมามีหลายผลงานที่มีศักยภาพที่จะไปใช้ได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และต่อประเทศ หรือเป็นผลงานที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ แต่ต้องมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เหมาะสมต่อการใช้งานจริงหรือต่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

          โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนนิสิตที่มีผลงานจากวิชาโครงงานวิศวกรรมชั้นปีที่ 4 ที่มีผลงานต้นแบบที่ผ่านการทดสอบความถูกต้องในการทำงาน หรือเป็นผลงานที่มีความเหมาะสม ที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้งานจริง หรือผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ 2.    วัตถุประสงค์

 

2.1   เพื่อสนับสนุนให้พัฒนาต่อยอดผลงานจากวิชาโครงงานวิศวกรรม ให้เป็นผลงานที่สมบูรณ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ หรือเป็นผลงานที่ติดตั้งใช้งานได้จริง หรือเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียง คุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

2.2   เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

2.3   เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานวิศวกรรมตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในแง่ของการใช้งานได้จริง

2.4   เพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความสามารถในการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

 

3.           หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1   เป็นการให้เงินทุนสนับสนุนเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี ภายในวงเงินที่กำหนด ครอบคลุมทั้งค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ โดยระเบียบการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.2   การดำเนินโครงการเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างนิสิตเจ้าของผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา

3.3   นิสิตเจ้าของโครงการจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางภาควิชาต้นสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุน โดยจะต้องระบุรายละเอียดของผลงานที่จะได้จากโครงการ แนวทางในการพัฒนาต่อยอด แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้เงิน         การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ศักยภาพในการใช้งานจริง ศักยภาพในการสร้างชื่อเสียง คุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

3.4   เป็นโครงการต่อยอดจากผลงานต้นแบบในวิชาโครงงานวิศวกรรม โดยผลงานต้นแบบนั้นต้องสามารถทำงานได้จริง โดยจะต้องมีฟังก์ชันการทำงานหลักหรือฟังก์ชันพื้นฐาน ที่จำเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน

3.5   ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าเมื่อดำเนินโครงการถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งหมด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

3.6   ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงาน ในวาระที่เหมาะสมตามความต้องการของคณะฯ

3.7   การคัดเลือกโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

4.           เป้าหมายและค่าใช้จ่ายในโครงการ

4.1   ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2   จำนวนโครงการที่รับการสนับสนุน 1 โครงการ

4.3   ค่าใช้จ่ายคิดเป็นเหมาจ่ายต่อโครงการ โครงการละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท

5.           ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.           การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานการดำเนินโครงการ และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

--------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:16 น.