XOPQBNMKK
โครงงานวิศวกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:17 น.

โครงการ

โครงงานวิศวกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมมุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จึงถือว่าเป็นองค์ ประกอบสำคัญ ในการทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ วิชาโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของทุกภาควิชาถือเป็นวิชาหลักที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออก ทั้งความสามารถในการสร้าง ผลงานที่แสดงถึงความเป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และความสามารถในการบริหารจัดการให้แผนงานในความรับผิดชอบได้ดำเนินไปสู่ความสำเร็จอย่างไรก็ตามโครงงานวิศวกรรมที่เน้นผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานเชิงนวัตกรรมมักเป็นโครงงานที่ต้องใช้งบประมาณดำเนินการในจำนวนสูงพอสมควร เพื่อให้ได้ผลงานต้นแบบที่เป็นรูปธรรม จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ค่าชิ้นส่วน ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ เป็นต้น

โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนในการทำวิชาโครงงาน เพื่อให้ได้ผลงานต้นแบบที่แสดงถึง ความสามารถเชิงประดิษฐ์คิดค้น สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งนอกจากจากเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วยังเป็นการสนับสนุนให้บัณฑิตที่จะจบการศึกษาไปอย่างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพต่อไปซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดอย่างหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

2.2 เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานวิศวกรรมตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในแง่ของการใช้งานได้จริง

2.3 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความสามารถในการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1 การสนับสนุนจะให้เป็นเงินสนับสนุนการทำโครงงาน ในวิชาโครงงานวิศวกรรม ชั้นปีที่ 4 โดยสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการสร้างผลงานต้นแบบ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย ในการทดสอบ เป็นต้น โดยระเบียบการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.2 นิสิตต้องลงทะเบียนวิชาโครงงานวิศวกรรมตามหลักสูตร โดยนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ต้องเป็นผู้ร่วมกันรับผิดชอบการดำเนินโครงการ

3.3 นิสิตจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางภาควิชาต้นสังกัดเพื่อขอรับการ สนับสนุน โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

- 2 –

3.4 ข้อเสนอโครงการจะต้องแสดงถึง ความก้าวหน้าในการประดิษฐ์หรือความก้าวหน้าในเชิงนวัตกรรม และความเชื่อมโยงกับงานวิจัยพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องระบุรายละเอียดของวิธีการดำเนินโครงการ การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ แผนการใช้เงิน ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

3.5 ในกรณีที่เป็นโครงงานที่ดำเนินการต่อเนื่องจากงานที่มีอยู่เดิม จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร

3.6 โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงาน ในวาระที่เหมาะสมตามความต้องการของคณะฯ

3.7 การคัดเลือกโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะ วิศวกรรมศาสตร์ และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

4. เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2 จำนวนโครงการที่รับการสนับสนุน ประมาณ 20 โครงการ

4.3 ค่าใช้จ่ายคิดเป็นเหมาจ่ายต่อโครงการ โครงการละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์วิชาโครงงานวิศวกรรม และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจาก ถึงกำหนดส่งรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม ภายใน 2 เดือน

-----------------------------------------------------

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:26 น.