XOPQBNMKK
โครงการจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะและทางอินเตอร์เน็ต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:22 น.

โครงการ

จัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะและทางอินเตอร์เน็ต

1.      หลักการและเหตุผล

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

          การจัดแสดงผลงาน การจัดนิทรรศการ เป็นวิธีการเผยแพร่ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สื่อในการเผยแพร่ที่เหมาะสมจะทำให้บุคคลเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลงานต้นแบบ หรือข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลงานได้ง่าย บุคคลเป้าหมายนี้นอกเหนือจาก นิสิต คณาจารย์ บุคลากร หรือผู้เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยตรงแล้ว ยังได้แก่สาธารณชนในวงกว้างเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ของคณะให้เป็นที่ยอมรับ   

          การจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นการรวบรวมผลงาน และการเลือกสื่อในการเผยแพร่ เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเผยแพร่ผลงาน นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการภายในและภายนอกคณะแล้ว การเผยแพร่โดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตนับเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเผยแพร่ในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นต่อบุคคลเป้าหมายถึงผู้สนใจทั่วไป

          โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนในการรวบรวมผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และการจัดแสดงผลงาน โดยการจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์และการเผยแพร่ทางสื่ออินเตอร์เน็ต

2.    วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อสนับสนุนให้ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ผลงานด้านสิ่ง ประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกคณะ ตลอดจนต่อสาธารณชนในวงกว้าง

2.2   เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไว้ใช้ในการอ้างอิง หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

3.    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1   เป็นการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำข้อมูลในลักษณะสื่อประสม (multimedia) จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการแสดงนิทรรศการ และให้เงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการทั้งการจัดแสดงภายในคณะฯ และการเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3.2   เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แจ้งความจำนงในการเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

-          2 -

3.3   คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและรวบรวมผลงาน จัดทำข้อมูลแบบสื่อประสม และสนับสนุนด้าน อุปกรณ์ เครื่องมือ และค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ร่วมการประกวดผลงาน หรือเข้าร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

3.4   คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม

4      เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1   ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2   จำนวนผลงานที่เข้าร่วมในโครงการ ประมาณ 20-30 ผลงาน

4.3   ค่าใช้จ่ายในโครงการมีประมาณการดังนี้

4.3.1         ค่าจัดทำสื่อประสมและเผยแพร่ผลงานทางสื่ออินเตอร์เน็ต           400,000 บาท

4.3.2         ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงาน                            300,000 บาท

4.3.3         ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแสดงผลงาน                                  200,000 บาท

4.3.4         ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                         100,000 บาท

5      ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6      การประเมินผล

ประเมินผลจากแบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

----------------------------------------------------------