خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงการจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะและทางอินเตอร์เน็ต
XOPQBNMKK
โครงการจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะและทางอินเตอร์เน็ต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:22 น.

โครงการ

จัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะและทางอินเตอร์เน็ต

1.      หลักการและเหตุผล

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

          การจัดแสดงผลงาน การจัดนิทรรศการ เป็นวิธีการเผยแพร่ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สื่อในการเผยแพร่ที่เหมาะสมจะทำให้บุคคลเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลงานต้นแบบ หรือข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลงานได้ง่าย บุคคลเป้าหมายนี้นอกเหนือจาก นิสิต คณาจารย์ บุคลากร หรือผู้เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยตรงแล้ว ยังได้แก่สาธารณชนในวงกว้างเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ของคณะให้เป็นที่ยอมรับ   

          การจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นการรวบรวมผลงาน และการเลือกสื่อในการเผยแพร่ เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเผยแพร่ผลงาน นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการภายในและภายนอกคณะแล้ว การเผยแพร่โดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตนับเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเผยแพร่ในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นต่อบุคคลเป้าหมายถึงผู้สนใจทั่วไป

          โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนในการรวบรวมผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และการจัดแสดงผลงาน โดยการจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์และการเผยแพร่ทางสื่ออินเตอร์เน็ต

2.    วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อสนับสนุนให้ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ผลงานด้านสิ่ง ประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกคณะ ตลอดจนต่อสาธารณชนในวงกว้าง

2.2   เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไว้ใช้ในการอ้างอิง หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

3.    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1   เป็นการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำข้อมูลในลักษณะสื่อประสม (multimedia) จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการแสดงนิทรรศการ และให้เงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการทั้งการจัดแสดงภายในคณะฯ และการเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3.2   เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แจ้งความจำนงในการเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

-          2 -

3.3   คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและรวบรวมผลงาน จัดทำข้อมูลแบบสื่อประสม และสนับสนุนด้าน อุปกรณ์ เครื่องมือ และค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ร่วมการประกวดผลงาน หรือเข้าร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

3.4   คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม

4      เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1   ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2   จำนวนผลงานที่เข้าร่วมในโครงการ ประมาณ 20-30 ผลงาน

4.3   ค่าใช้จ่ายในโครงการมีประมาณการดังนี้

4.3.1         ค่าจัดทำสื่อประสมและเผยแพร่ผลงานทางสื่ออินเตอร์เน็ต           400,000 บาท

4.3.2         ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงาน                            300,000 บาท

4.3.3         ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแสดงผลงาน                                  200,000 บาท

4.3.4         ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                         100,000 บาท

5      ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6      การประเมินผล

ประเมินผลจากแบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

----------------------------------------------------------