خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา
XOPQBNMKK
โครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:27 น.

โครงการ

โครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา

1.      หลักการและเหตุผล

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมมุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

          การสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบัติจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ ในการที่จะเป็นบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดังกล่าวนี้อย่างแท้จริง จำเป็นจะต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่นิสิตเพิ่งเริ่มต้นเข้าสังกัดสาขาวิชา การปลูกฝังแบบนี้ สามารถกระทำได้โดยการให้นิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาของภาควิชาต่างๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้งานในสาขาวิชาที่ตนเองสังกัดแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยพัฒนาของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้มีการต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิศวกรรมในชั้นปีที่ 4

          โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนแก่นิสิต ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาตั้งแต่นิสิตศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ซึ่งนอกจากจะพัฒนาตัวนิสิตเองแล้ว ยังมีส่วนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของนิสิต อาจารย์ และนักวิจัยที่สังกัดอยู่ในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาตามภาควิชาต่างๆ

2.      วัตถุประสงค์

2.1   ส่งเสริมให้นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาของภาควิชาต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยพัฒนาของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้มีการต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิศวกรรม

2.2   เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาในการสร้างผลงานที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.3   เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานวิศวกรรมตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.           หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1     การสนับสนุนจะให้เป็นเงินสนับสนุนให้แก่นิสิตในระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานกับห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่าง ๆ

3.2     หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา ยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา โดยข้อเสนอขอรับทุนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุน และอธิบายแผนการทำงานของนิสิตที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกิจกรรมด้านวิจัยพัฒนาของห้องปฏิบัติการ

 3.3               หัวหน้าห้องปฏิบัติการและนิสิตจะต้องร่วมกันรายงานผลการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการของนิสิตให้แก่คณะฯ เมื่อดำเนินการไปครบ 4 เดือน

4      เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1               ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2               จำนวนทุนทั้งสิ้น 35 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท

5      ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6      การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานการเข้าร่วมปฏิบัติงานของนิสิต และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผล หลังจากถึงกำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละครั้ง ภายใน 1 เดือน

-----------------------------------------------------------