XOPQBNMKK
โครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:27 น.

โครงการ

โครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา

1.      หลักการและเหตุผล

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมมุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

          การสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบัติจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ ในการที่จะเป็นบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดังกล่าวนี้อย่างแท้จริง จำเป็นจะต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่นิสิตเพิ่งเริ่มต้นเข้าสังกัดสาขาวิชา การปลูกฝังแบบนี้ สามารถกระทำได้โดยการให้นิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาของภาควิชาต่างๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้งานในสาขาวิชาที่ตนเองสังกัดแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยพัฒนาของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้มีการต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิศวกรรมในชั้นปีที่ 4

          โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนแก่นิสิต ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาตั้งแต่นิสิตศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ซึ่งนอกจากจะพัฒนาตัวนิสิตเองแล้ว ยังมีส่วนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของนิสิต อาจารย์ และนักวิจัยที่สังกัดอยู่ในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาตามภาควิชาต่างๆ

2.      วัตถุประสงค์

2.1   ส่งเสริมให้นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาของภาควิชาต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยพัฒนาของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้มีการต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิศวกรรม

2.2   เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาในการสร้างผลงานที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.3   เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานวิศวกรรมตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.           หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1     การสนับสนุนจะให้เป็นเงินสนับสนุนให้แก่นิสิตในระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานกับห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่าง ๆ

3.2     หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา ยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา โดยข้อเสนอขอรับทุนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุน และอธิบายแผนการทำงานของนิสิตที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกิจกรรมด้านวิจัยพัฒนาของห้องปฏิบัติการ

 3.3               หัวหน้าห้องปฏิบัติการและนิสิตจะต้องร่วมกันรายงานผลการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการของนิสิตให้แก่คณะฯ เมื่อดำเนินการไปครบ 4 เดือน

4      เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1               ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2               จำนวนทุนทั้งสิ้น 35 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท

5      ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6      การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานการเข้าร่วมปฏิบัติงานของนิสิต และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผล หลังจากถึงกำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละครั้ง ภายใน 1 เดือน

-----------------------------------------------------------