XOPQBNMKK
โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:34 น.

โครงการ

การต่อยอดนวัตกรรมของผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

1.      หลักการและเหตุผล

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

          การสร้างผลงานเชิงนวัตกรรมของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ ผลงานวิจัยพัฒนาเชิงนวัตกรรมของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ มักเป็นผลงาน ที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน

          โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาต้นแบบ ที่ผ่านการทดสอบ ความถูกต้องในการทำงาน เพื่อทำการพัฒนาต่อยอดผลงานให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้งานจริง หรือผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์

2.           วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยพัฒนาที่มีอยู่เดิม ให้เป็นผลงานที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ หรือเป็นผลงานที่ติดตั้งใช้งานได้จริง หรือเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงคุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

2.2   เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

2.3   เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความสามารถในการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

3.           หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1   เป็นการให้เงินทุนสนับสนุนเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี ภายในวงเงินที่กำหนด ครอบคลุมทั้งค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ โดยระเบียบการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.2   อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางภาควิชาต้นสังกัด เพื่อขอรับการสนับสนุน  ข้อเสนอโครงการจะต้องแสดงถึงความก้าวหน้าในการประดิษฐ์ หรือความก้าวหน้าในเชิงนวัตกรรม โดยจะต้องระบุรายละเอียดของผลงานที่จะได้จากโครงการ  แนวทางในการพัฒนาต่อยอด แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้เงิน การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ศักยภาพในการใช้งานจริง ศักยภาพในการสร้างชื่อเสียง คุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

3.3   ต้องเป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลงานที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนา จนเกิดผลงานต้นแบบแล้ว โดยผลงานต้นแบบนั้นต้องสามารถทำงานได้จริง โดยจะต้องมีฟังก์ชันการทำงานหลักหรือฟังก์ชันพื้นฐาน ที่จำเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน

3.4   อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าเมื่อดำเนินโครงการถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งหมด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

3.5   ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงาน ในวาระที่เหมาะสมตามความต้องการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.6   การคัดเลือกโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

4      เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1   ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2   จำนวนโครงการที่รับการสนับสนุน ประมาณ 2 โครงการ

4.3   ค่าใช้จ่ายคิดเป็นเหมาจ่ายต่อโครงการ โครงการละ 250,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท

5      ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6      การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานการดำเนินโครงการ และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

------------------------------------------------------------