خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
XOPQBNMKK
โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:34 น.

โครงการ

การต่อยอดนวัตกรรมของผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

1.      หลักการและเหตุผล

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

          การสร้างผลงานเชิงนวัตกรรมของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ ผลงานวิจัยพัฒนาเชิงนวัตกรรมของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ มักเป็นผลงาน ที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน

          โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาต้นแบบ ที่ผ่านการทดสอบ ความถูกต้องในการทำงาน เพื่อทำการพัฒนาต่อยอดผลงานให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้งานจริง หรือผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์

2.           วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยพัฒนาที่มีอยู่เดิม ให้เป็นผลงานที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ หรือเป็นผลงานที่ติดตั้งใช้งานได้จริง หรือเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงคุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

2.2   เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

2.3   เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความสามารถในการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

3.           หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1   เป็นการให้เงินทุนสนับสนุนเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี ภายในวงเงินที่กำหนด ครอบคลุมทั้งค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ โดยระเบียบการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.2   อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางภาควิชาต้นสังกัด เพื่อขอรับการสนับสนุน  ข้อเสนอโครงการจะต้องแสดงถึงความก้าวหน้าในการประดิษฐ์ หรือความก้าวหน้าในเชิงนวัตกรรม โดยจะต้องระบุรายละเอียดของผลงานที่จะได้จากโครงการ  แนวทางในการพัฒนาต่อยอด แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้เงิน การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ศักยภาพในการใช้งานจริง ศักยภาพในการสร้างชื่อเสียง คุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

3.3   ต้องเป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลงานที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนา จนเกิดผลงานต้นแบบแล้ว โดยผลงานต้นแบบนั้นต้องสามารถทำงานได้จริง โดยจะต้องมีฟังก์ชันการทำงานหลักหรือฟังก์ชันพื้นฐาน ที่จำเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน

3.4   อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าเมื่อดำเนินโครงการถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งหมด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

3.5   ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงาน ในวาระที่เหมาะสมตามความต้องการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.6   การคัดเลือกโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

4      เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1   ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2   จำนวนโครงการที่รับการสนับสนุน ประมาณ 2 โครงการ

4.3   ค่าใช้จ่ายคิดเป็นเหมาจ่ายต่อโครงการ โครงการละ 250,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท

5      ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6      การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานการดำเนินโครงการ และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

------------------------------------------------------------