خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงการที่ปรึกษาด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
XOPQBNMKK
โครงการที่ปรึกษาด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:36 น.

โครงการ

ที่ปรึกษาด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

การสร้างผลงานเชิงนวัตกรรมของห้องปฏิบัติการ หรือหน่วยงานวิจัยพัฒนาต่าง ๆ จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ ผลงานวิจัยพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ หรือผลงานที่ใช้งานจริงในภาคสนาม มักต้องการความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้พัฒนาหรือปฏิบัติงานจริง ๆ ซึ่งมักเป็นบุคคลากรในหน่วยงานภายนอก

โครงการนี้เป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานวิจัยพัฒนาต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการที่จะจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการประกวดแข่งขัน ต่อยอดเพื่อเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ หรือเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง ซึ่งนอกเหนือจะเป็นการช่วยพัฒนาขีดความสามารถของ นิสิต อาจารย์ และนักวิจัยแล้ว ยังจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม

2.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภายนอก และบริษัทเอกชน กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต อาจารย์และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1 ให้เป็นเงินตอบแทนที่ปรึกษา เพื่อมาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานวิจัยพัฒนาต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการประกวดแข่งขัน ต่อยอดเพื่อเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ ติดตั้งใช้งานจริงในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดสิทธิ์บัตร หรืออื่น ๆ ที่เป็นการสร้างประโยชน์หรือชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การสนับสนุนจะเป็นการให้ทุนร่วมกันระหว่างอาจารย์เจ้าของโครงการ หรือภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของอาจารย์เจ้าของโครงการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.3 อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อขอรับการสนับสนุน โดยจะต้องระบุรายละเอียดของโครงการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่

จำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษา และต้องระบุว่าที่ปรึกษาจะมีส่วนช่วยเหลือโครงการอย่างไร อย่างเป็นรูปธรรม

3.4 ข้อเสนอโครงการจะต้องระบุแผนปฏิบัติงาน และดัชนีชี้วัดผลงานอย่างชัดเจน

3.5 ข้อเสนอโครงการจะต้องระบุจำนวนเงินที่สนับสนุนโดย อาจารย์เจ้าของโครงการ หรือภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของอาจารย์เจ้าของโครงการ และจำนวนเงินที่ต้องการรับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.6 หากอาจารย์เจ้าของโครงการเป็นผู้ร่วมให้ทุนสนับสนุน อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องมีโครงการวิจัยพัฒนาหรือแผนงานที่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน

3.7 โครงการพัฒนาผลงานนวัตกรรมต้องเป็นการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาต่อยอดจากผลงานนวัตกรรมต้นแบบ ที่ทางห้องปฏิบัติการหรือศูนย์วิจัยได้ทำการพัฒนาขึ้นมาก่อนแล้ว

3.8 นวัตกรรมต้นแบบต้องสามารถทดสอบการทำงานได้จริง โดยอาจจะมีฟังก์ชันการทำงานหลักหรือฟังก์ชันที่จำเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของต้นแบบ

3.9 ที่ปรึกษาจะต้องไม่ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ

3.10 อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องให้คำรับรองว่าที่ปรึกษามีความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ และต้องดำเนินการควบคุมให้ที่ปรึกษาได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ หากที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้การสนับสนุน และอาจารย์เจ้าของโครงการจะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการที่ปรึกษานวัตกรรมในปีถัดไป ทั้งนี้อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.11 ระยะเวลาในการดำเนินการจะต้องไม่เกิน 1 ปี โดยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 4 เดือน

4 เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2 จำนวนโครงการที่รับการสนับสนุน ประมาณ 5 โครงการ

4.3 ค่าใช้จ่ายในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นเหมาจ่ายต่อโครงการ ไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท

5 ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานการดำเนินโครงการ และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

------------------------------------------------------------

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 21:06 น.