XOPQBNMKK
โครงการที่ปรึกษาด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:36 น.

โครงการ

ที่ปรึกษาด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

การสร้างผลงานเชิงนวัตกรรมของห้องปฏิบัติการ หรือหน่วยงานวิจัยพัฒนาต่าง ๆ จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ ผลงานวิจัยพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ หรือผลงานที่ใช้งานจริงในภาคสนาม มักต้องการความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้พัฒนาหรือปฏิบัติงานจริง ๆ ซึ่งมักเป็นบุคคลากรในหน่วยงานภายนอก

โครงการนี้เป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานวิจัยพัฒนาต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการที่จะจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการประกวดแข่งขัน ต่อยอดเพื่อเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ หรือเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง ซึ่งนอกเหนือจะเป็นการช่วยพัฒนาขีดความสามารถของ นิสิต อาจารย์ และนักวิจัยแล้ว ยังจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม

2.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภายนอก และบริษัทเอกชน กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต อาจารย์และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1 ให้เป็นเงินตอบแทนที่ปรึกษา เพื่อมาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานวิจัยพัฒนาต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการประกวดแข่งขัน ต่อยอดเพื่อเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ ติดตั้งใช้งานจริงในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดสิทธิ์บัตร หรืออื่น ๆ ที่เป็นการสร้างประโยชน์หรือชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การสนับสนุนจะเป็นการให้ทุนร่วมกันระหว่างอาจารย์เจ้าของโครงการ หรือภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของอาจารย์เจ้าของโครงการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.3 อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อขอรับการสนับสนุน โดยจะต้องระบุรายละเอียดของโครงการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่

จำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษา และต้องระบุว่าที่ปรึกษาจะมีส่วนช่วยเหลือโครงการอย่างไร อย่างเป็นรูปธรรม

3.4 ข้อเสนอโครงการจะต้องระบุแผนปฏิบัติงาน และดัชนีชี้วัดผลงานอย่างชัดเจน

3.5 ข้อเสนอโครงการจะต้องระบุจำนวนเงินที่สนับสนุนโดย อาจารย์เจ้าของโครงการ หรือภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของอาจารย์เจ้าของโครงการ และจำนวนเงินที่ต้องการรับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.6 หากอาจารย์เจ้าของโครงการเป็นผู้ร่วมให้ทุนสนับสนุน อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องมีโครงการวิจัยพัฒนาหรือแผนงานที่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน

3.7 โครงการพัฒนาผลงานนวัตกรรมต้องเป็นการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาต่อยอดจากผลงานนวัตกรรมต้นแบบ ที่ทางห้องปฏิบัติการหรือศูนย์วิจัยได้ทำการพัฒนาขึ้นมาก่อนแล้ว

3.8 นวัตกรรมต้นแบบต้องสามารถทดสอบการทำงานได้จริง โดยอาจจะมีฟังก์ชันการทำงานหลักหรือฟังก์ชันที่จำเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของต้นแบบ

3.9 ที่ปรึกษาจะต้องไม่ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ

3.10 อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องให้คำรับรองว่าที่ปรึกษามีความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ และต้องดำเนินการควบคุมให้ที่ปรึกษาได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ หากที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้การสนับสนุน และอาจารย์เจ้าของโครงการจะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการที่ปรึกษานวัตกรรมในปีถัดไป ทั้งนี้อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.11 ระยะเวลาในการดำเนินการจะต้องไม่เกิน 1 ปี โดยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 4 เดือน

4 เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2 จำนวนโครงการที่รับการสนับสนุน ประมาณ 5 โครงการ

4.3 ค่าใช้จ่ายในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นเหมาจ่ายต่อโครงการ ไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท

5 ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานการดำเนินโครงการ และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

------------------------------------------------------------

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 21:06 น.