خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
ข่าววิจัย http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=57 Mon, 18 Jun 2018 22:58:58 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th โครงการที่ปรึกษาด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=62:the-project-consultant&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=62:the-project-consultant&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 โครงการ

ที่ปรึกษาด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

การสร้างผลงานเชิงนวัตกรรมของห้องปฏิบัติการ หรือหน่วยงานวิจัยพัฒนาต่าง ๆ จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ ผลงานวิจัยพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ หรือผลงานที่ใช้งานจริงในภาคสนาม มักต้องการความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้พัฒนาหรือปฏิบัติงานจริง ๆ ซึ่งมักเป็นบุคคลากรในหน่วยงานภายนอก

โครงการนี้เป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานวิจัยพัฒนาต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการที่จะจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการประกวดแข่งขัน ต่อยอดเพื่อเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ หรือเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง ซึ่งนอกเหนือจะเป็นการช่วยพัฒนาขีดความสามารถของ นิสิต อาจารย์ และนักวิจัยแล้ว ยังจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม

2.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภายนอก และบริษัทเอกชน กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต อาจารย์และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1 ให้เป็นเงินตอบแทนที่ปรึกษา เพื่อมาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานวิจัยพัฒนาต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการประกวดแข่งขัน ต่อยอดเพื่อเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ ติดตั้งใช้งานจริงในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดสิทธิ์บัตร หรืออื่น ๆ ที่เป็นการสร้างประโยชน์หรือชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การสนับสนุนจะเป็นการให้ทุนร่วมกันระหว่างอาจารย์เจ้าของโครงการ หรือภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของอาจารย์เจ้าของโครงการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.3 อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อขอรับการสนับสนุน โดยจะต้องระบุรายละเอียดของโครงการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่

จำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษา และต้องระบุว่าที่ปรึกษาจะมีส่วนช่วยเหลือโครงการอย่างไร อย่างเป็นรูปธรรม

3.4 ข้อเสนอโครงการจะต้องระบุแผนปฏิบัติงาน และดัชนีชี้วัดผลงานอย่างชัดเจน

3.5 ข้อเสนอโครงการจะต้องระบุจำนวนเงินที่สนับสนุนโดย อาจารย์เจ้าของโครงการ หรือภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของอาจารย์เจ้าของโครงการ และจำนวนเงินที่ต้องการรับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.6 หากอาจารย์เจ้าของโครงการเป็นผู้ร่วมให้ทุนสนับสนุน อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องมีโครงการวิจัยพัฒนาหรือแผนงานที่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน

3.7 โครงการพัฒนาผลงานนวัตกรรมต้องเป็นการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาต่อยอดจากผลงานนวัตกรรมต้นแบบ ที่ทางห้องปฏิบัติการหรือศูนย์วิจัยได้ทำการพัฒนาขึ้นมาก่อนแล้ว

3.8 นวัตกรรมต้นแบบต้องสามารถทดสอบการทำงานได้จริง โดยอาจจะมีฟังก์ชันการทำงานหลักหรือฟังก์ชันที่จำเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของต้นแบบ

3.9 ที่ปรึกษาจะต้องไม่ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ

3.10 อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องให้คำรับรองว่าที่ปรึกษามีความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ และต้องดำเนินการควบคุมให้ที่ปรึกษาได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ หากที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้การสนับสนุน และอาจารย์เจ้าของโครงการจะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการที่ปรึกษานวัตกรรมในปีถัดไป ทั้งนี้อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.11 ระยะเวลาในการดำเนินการจะต้องไม่เกิน 1 ปี โดยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 4 เดือน

4 เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2 จำนวนโครงการที่รับการสนับสนุน ประมาณ 5 โครงการ

4.3 ค่าใช้จ่ายในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นเหมาจ่ายต่อโครงการ ไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท

5 ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานการดำเนินโครงการ และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

------------------------------------------------------------

 

]]>
suthee@iself.biz (Administrator) ภายใน มก. Wed, 22 Feb 2012 04:36:56 +0000
We are Volunteers http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6:we-are-volunteers&catid=36:2011-02-23-19-10-05&Itemid=57 http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6:we-are-volunteers&catid=36:2011-02-23-19-10-05&Itemid=57 The Joomla Core Team and Working Group members are volunteer developers, designers, administrators and managers who have worked together to take Joomla! to new heights in its relatively short life. Joomla! has some wonderfully talented people taking Open Source concepts to the forefront of industry standards. Joomla! 1.5 is a major leap forward and represents the most exciting Joomla! release in the history of the project.

]]>
suthee@iself.biz (Administrator) ภายนอก มก. Sat, 07 Jul 2007 09:54:06 +0000
โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=61:-innovative-program-of-research-&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=61:-innovative-program-of-research-&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 โครงการ

การต่อยอดนวัตกรรมของผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

1.      หลักการและเหตุผล

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

          การสร้างผลงานเชิงนวัตกรรมของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ ผลงานวิจัยพัฒนาเชิงนวัตกรรมของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ มักเป็นผลงาน ที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน

          โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาต้นแบบ ที่ผ่านการทดสอบ ความถูกต้องในการทำงาน เพื่อทำการพัฒนาต่อยอดผลงานให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้งานจริง หรือผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์

2.           วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยพัฒนาที่มีอยู่เดิม ให้เป็นผลงานที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ หรือเป็นผลงานที่ติดตั้งใช้งานได้จริง หรือเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงคุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

2.2   เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

2.3   เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความสามารถในการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

3.           หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1   เป็นการให้เงินทุนสนับสนุนเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี ภายในวงเงินที่กำหนด ครอบคลุมทั้งค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ โดยระเบียบการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.2   อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางภาควิชาต้นสังกัด เพื่อขอรับการสนับสนุน  ข้อเสนอโครงการจะต้องแสดงถึงความก้าวหน้าในการประดิษฐ์ หรือความก้าวหน้าในเชิงนวัตกรรม โดยจะต้องระบุรายละเอียดของผลงานที่จะได้จากโครงการ  แนวทางในการพัฒนาต่อยอด แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้เงิน การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ศักยภาพในการใช้งานจริง ศักยภาพในการสร้างชื่อเสียง คุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

3.3   ต้องเป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลงานที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนา จนเกิดผลงานต้นแบบแล้ว โดยผลงานต้นแบบนั้นต้องสามารถทำงานได้จริง โดยจะต้องมีฟังก์ชันการทำงานหลักหรือฟังก์ชันพื้นฐาน ที่จำเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน

3.4   อาจารย์เจ้าของโครงการจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าเมื่อดำเนินโครงการถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งหมด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

3.5   ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงาน ในวาระที่เหมาะสมตามความต้องการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.6   การคัดเลือกโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

4      เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1   ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2   จำนวนโครงการที่รับการสนับสนุน ประมาณ 2 โครงการ

4.3   ค่าใช้จ่ายคิดเป็นเหมาจ่ายต่อโครงการ โครงการละ 250,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท

5      ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6      การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานการดำเนินโครงการ และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

------------------------------------------------------------

]]>
suthee@iself.biz (Administrator) ภายใน มก. Wed, 22 Feb 2012 04:34:16 +0000
โครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=60:-project-students-participate-in-laboratory-research-&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=60:-project-students-participate-in-laboratory-research-&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 โครงการ

โครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา

1.      หลักการและเหตุผล

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมมุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

          การสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบัติจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ ในการที่จะเป็นบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดังกล่าวนี้อย่างแท้จริง จำเป็นจะต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่นิสิตเพิ่งเริ่มต้นเข้าสังกัดสาขาวิชา การปลูกฝังแบบนี้ สามารถกระทำได้โดยการให้นิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาของภาควิชาต่างๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้งานในสาขาวิชาที่ตนเองสังกัดแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยพัฒนาของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้มีการต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิศวกรรมในชั้นปีที่ 4

          โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนแก่นิสิต ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาตั้งแต่นิสิตศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ซึ่งนอกจากจะพัฒนาตัวนิสิตเองแล้ว ยังมีส่วนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของนิสิต อาจารย์ และนักวิจัยที่สังกัดอยู่ในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาตามภาควิชาต่างๆ

2.      วัตถุประสงค์

2.1   ส่งเสริมให้นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาของภาควิชาต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยพัฒนาของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้มีการต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิศวกรรม

2.2   เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาในการสร้างผลงานที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.3   เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานวิศวกรรมตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.           หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1     การสนับสนุนจะให้เป็นเงินสนับสนุนให้แก่นิสิตในระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานกับห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่าง ๆ

3.2     หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา ยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา โดยข้อเสนอขอรับทุนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุน และอธิบายแผนการทำงานของนิสิตที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกิจกรรมด้านวิจัยพัฒนาของห้องปฏิบัติการ

 3.3               หัวหน้าห้องปฏิบัติการและนิสิตจะต้องร่วมกันรายงานผลการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการของนิสิตให้แก่คณะฯ เมื่อดำเนินการไปครบ 4 เดือน

4      เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1               ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2               จำนวนทุนทั้งสิ้น 35 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท

5      ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6      การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานการเข้าร่วมปฏิบัติงานของนิสิต และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผล หลังจากถึงกำหนดส่งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละครั้ง ภายใน 1 เดือน

-----------------------------------------------------------

]]>
suthee@iself.biz (Administrator) ภายใน มก. Wed, 22 Feb 2012 04:27:39 +0000
โครงการจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะและทางอินเตอร์เน็ต http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=59:the-exhibition-of-the-internet&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=59:the-exhibition-of-the-internet&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 โครงการ

จัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะและทางอินเตอร์เน็ต

1.      หลักการและเหตุผล

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

          การจัดแสดงผลงาน การจัดนิทรรศการ เป็นวิธีการเผยแพร่ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สื่อในการเผยแพร่ที่เหมาะสมจะทำให้บุคคลเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลงานต้นแบบ หรือข้อมูลแสดงรายละเอียดของผลงานได้ง่าย บุคคลเป้าหมายนี้นอกเหนือจาก นิสิต คณาจารย์ บุคลากร หรือผู้เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยตรงแล้ว ยังได้แก่สาธารณชนในวงกว้างเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ของคณะให้เป็นที่ยอมรับ   

          การจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นการรวบรวมผลงาน และการเลือกสื่อในการเผยแพร่ เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเผยแพร่ผลงาน นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการภายในและภายนอกคณะแล้ว การเผยแพร่โดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตนับเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเผยแพร่ในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นต่อบุคคลเป้าหมายถึงผู้สนใจทั่วไป

          โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนในการรวบรวมผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และการจัดแสดงผลงาน โดยการจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์และการเผยแพร่ทางสื่ออินเตอร์เน็ต

2.    วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อสนับสนุนให้ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ผลงานด้านสิ่ง ประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกคณะ ตลอดจนต่อสาธารณชนในวงกว้าง

2.2   เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไว้ใช้ในการอ้างอิง หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

3.    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1   เป็นการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำข้อมูลในลักษณะสื่อประสม (multimedia) จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการแสดงนิทรรศการ และให้เงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการทั้งการจัดแสดงภายในคณะฯ และการเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3.2   เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แจ้งความจำนงในการเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

-          2 -

3.3   คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและรวบรวมผลงาน จัดทำข้อมูลแบบสื่อประสม และสนับสนุนด้าน อุปกรณ์ เครื่องมือ และค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ร่วมการประกวดผลงาน หรือเข้าร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

3.4   คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม

4      เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1   ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2   จำนวนผลงานที่เข้าร่วมในโครงการ ประมาณ 20-30 ผลงาน

4.3   ค่าใช้จ่ายในโครงการมีประมาณการดังนี้

4.3.1         ค่าจัดทำสื่อประสมและเผยแพร่ผลงานทางสื่ออินเตอร์เน็ต           400,000 บาท

4.3.2         ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงาน                            300,000 บาท

4.3.3         ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแสดงผลงาน                                  200,000 บาท

4.3.4         ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                         100,000 บาท

5      ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6      การประเมินผล

ประเมินผลจากแบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

----------------------------------------------------------

]]>
suthee@iself.biz (Administrator) ภายใน มก. Wed, 22 Feb 2012 04:22:13 +0000
โครงงานวิศวกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=57:2-the-engineering-project&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=57:2-the-engineering-project&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 โครงการ

โครงงานวิศวกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพมีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมมุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จึงถือว่าเป็นองค์ ประกอบสำคัญ ในการทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ วิชาโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของทุกภาควิชาถือเป็นวิชาหลักที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออก ทั้งความสามารถในการสร้าง ผลงานที่แสดงถึงความเป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และความสามารถในการบริหารจัดการให้แผนงานในความรับผิดชอบได้ดำเนินไปสู่ความสำเร็จอย่างไรก็ตามโครงงานวิศวกรรมที่เน้นผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานเชิงนวัตกรรมมักเป็นโครงงานที่ต้องใช้งบประมาณดำเนินการในจำนวนสูงพอสมควร เพื่อให้ได้ผลงานต้นแบบที่เป็นรูปธรรม จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ค่าชิ้นส่วน ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ เป็นต้น

โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนในการทำวิชาโครงงาน เพื่อให้ได้ผลงานต้นแบบที่แสดงถึง ความสามารถเชิงประดิษฐ์คิดค้น สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งนอกจากจากเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วยังเป็นการสนับสนุนให้บัณฑิตที่จะจบการศึกษาไปอย่างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพต่อไปซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดอย่างหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

2.2 เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานวิศวกรรมตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในแง่ของการใช้งานได้จริง

2.3 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความสามารถในการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1 การสนับสนุนจะให้เป็นเงินสนับสนุนการทำโครงงาน ในวิชาโครงงานวิศวกรรม ชั้นปีที่ 4 โดยสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการสร้างผลงานต้นแบบ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย ในการทดสอบ เป็นต้น โดยระเบียบการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.2 นิสิตต้องลงทะเบียนวิชาโครงงานวิศวกรรมตามหลักสูตร โดยนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ต้องเป็นผู้ร่วมกันรับผิดชอบการดำเนินโครงการ

3.3 นิสิตจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางภาควิชาต้นสังกัดเพื่อขอรับการ สนับสนุน โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

- 2 –

3.4 ข้อเสนอโครงการจะต้องแสดงถึง ความก้าวหน้าในการประดิษฐ์หรือความก้าวหน้าในเชิงนวัตกรรม และความเชื่อมโยงกับงานวิจัยพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องระบุรายละเอียดของวิธีการดำเนินโครงการ การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ แผนการใช้เงิน ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

3.5 ในกรณีที่เป็นโครงงานที่ดำเนินการต่อเนื่องจากงานที่มีอยู่เดิม จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร

3.6 โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงาน ในวาระที่เหมาะสมตามความต้องการของคณะฯ

3.7 การคัดเลือกโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะ วิศวกรรมศาสตร์ และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

4. เป้าหมายและค่าใช้จ่ายของโครงการ

4.1 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2 จำนวนโครงการที่รับการสนับสนุน ประมาณ 20 โครงการ

4.3 ค่าใช้จ่ายคิดเป็นเหมาจ่ายต่อโครงการ โครงการละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์วิชาโครงงานวิศวกรรม และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจาก ถึงกำหนดส่งรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม ภายใน 2 เดือน

-----------------------------------------------------

 

 

]]>
suthee@iself.biz (Administrator) ภายใน มก. Wed, 22 Feb 2012 04:17:50 +0000
โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของโครงงาวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4 http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=56:innovation-project1&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=56:innovation-project1&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 โครงการ 

การต่อยอดนวัตกรรมของโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4 

                                                            

1.      หลักการและเหตุผล 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีปรัชญาและปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดี มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พันธกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเน้นให้สามารถพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือ องค์การนวัตกรรม

          การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จึงถือว่ามีส่วนสนับสนุนที่สำคัญที่ทำให้ความมุ่งหวังทั้งปวงของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุผลได้ วิชาโครงงานวิศวกรรมของนิสิต  ชั้นปีที่ 4 ของทุกภาควิชา ถือเป็นวิชาหลักที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกทั้งความสามารถในการสร้างผลงานที่แสดงถึงความเป็นเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และความสามารถในการบริหารจัดการให้งานดำเนินไปสู่ความสำเร็จได้

          ผลงานเชิงนวัตกรรมจากวิชาโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านมามีหลายผลงานที่มีศักยภาพที่จะไปใช้ได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และต่อประเทศ หรือเป็นผลงานที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ แต่ต้องมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เหมาะสมต่อการใช้งานจริงหรือต่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

          โครงการนี้เป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนนิสิตที่มีผลงานจากวิชาโครงงานวิศวกรรมชั้นปีที่ 4 ที่มีผลงานต้นแบบที่ผ่านการทดสอบความถูกต้องในการทำงาน หรือเป็นผลงานที่มีความเหมาะสม ที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้งานจริง หรือผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ 2.    วัตถุประสงค์

 

2.1   เพื่อสนับสนุนให้พัฒนาต่อยอดผลงานจากวิชาโครงงานวิศวกรรม ให้เป็นผลงานที่สมบูรณ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ หรือเป็นผลงานที่ติดตั้งใช้งานได้จริง หรือเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียง คุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

2.2   เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

2.3   เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานวิศวกรรมตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในแง่ของการใช้งานได้จริง

2.4   เพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความสามารถในการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม

 

3.           หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน

3.1   เป็นการให้เงินทุนสนับสนุนเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี ภายในวงเงินที่กำหนด ครอบคลุมทั้งค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ โดยระเบียบการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.2   การดำเนินโครงการเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างนิสิตเจ้าของผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา

3.3   นิสิตเจ้าของโครงการจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านทางภาควิชาต้นสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุน โดยจะต้องระบุรายละเอียดของผลงานที่จะได้จากโครงการ แนวทางในการพัฒนาต่อยอด แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้เงิน         การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ศักยภาพในการใช้งานจริง ศักยภาพในการสร้างชื่อเสียง คุณประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

3.4   เป็นโครงการต่อยอดจากผลงานต้นแบบในวิชาโครงงานวิศวกรรม โดยผลงานต้นแบบนั้นต้องสามารถทำงานได้จริง โดยจะต้องมีฟังก์ชันการทำงานหลักหรือฟังก์ชันพื้นฐาน ที่จำเป็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงาน

3.5   ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าเมื่อดำเนินโครงการถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งหมด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

3.6   ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงาน ในวาระที่เหมาะสมตามความต้องการของคณะฯ

3.7   การคัดเลือกโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

4.           เป้าหมายและค่าใช้จ่ายในโครงการ

4.1   ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

4.2   จำนวนโครงการที่รับการสนับสนุน 1 โครงการ

4.3   ค่าใช้จ่ายคิดเป็นเหมาจ่ายต่อโครงการ โครงการละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท

5.           ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.           การประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานการดำเนินโครงการ และใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินผลหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

--------------------------------------------------------

]]>
suthee@iself.biz (Administrator) ภายใน มก. Wed, 22 Feb 2012 04:08:25 +0000
Test News http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=47:test-news&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=47:test-news&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 Test News

 

 

 

You can buy Viagra in the nearest drugstore if you have a prescription from your doctor. http://viagra-101.com/ It means, your awkward health disorder becomes public inevitably. Do not be frustrated! Fortunately, you can avoid any publicity at all if you choose to buy Viagra online. Our reliable online pharmacy will offer you top-quality pills from the manufacturer at the best price. Attention! Do not fail to see your doctor before ordering Viagra online! Use the lowest dose of the drug that works. Never overdose your ‘love pills’ – take only 1 pill about 1 hour before intended intercourse. Never take Viagra repeatedly within 24 hours! Purchasing Viagra online is a very simple process. Find the drugstore to your liking, fill in a simple order form, use your credit card to pay for the pills and receive your order within a few business days per post in a decent package having no inscription of the contents.

 

]]>
suthee@iself.biz (Administrator) ภายใน มก. Tue, 26 Apr 2011 02:29:55 +0000
โครงการนวัตกรรม 6 โครงการ http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=55:innovation-project&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=55:innovation-project&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 โครงการนวัตกรรม
  1. โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4
  2. โครงงานวิศวกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4
  3. โครงการจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะและทางอินเตอร์เน็ต
  4. โครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา
  5. โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
  6. โครงการที่ปรึกษาด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

 

]]>
suthee@iself.biz (Administrator) ภายใน มก. Wed, 22 Feb 2012 03:44:49 +0000
Joomla! Community Portal http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=45:joomla-community-portal&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 http://research.eng.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=45:joomla-community-portal&catid=35:2011-02-23-19-07-18&Itemid=57 The Joomla! Community Portal is now online. There, you will find a constant source of information about the activities of contributors powering the Joomla! Project. Learn about Joomla! Events worldwide, and see if there is a Joomla! User Group nearby.

The Joomla! Community Magazine promises an interesting overview of feature articles, community accomplishments, learning topics, and project updates each month. Also, check out JoomlaConnect™. This aggregated RSS feed brings together Joomla! news from all over the world in your language. Get the latest and greatest by clicking here.

]]>
suthee@iself.biz (Administrator) ภายใน มก. Sat, 07 Jul 2007 09:54:06 +0000