XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ผู้จัดทำ
นางสาวศิริพันธ์ พิมพ์ทอง
นางสาวศิโรรัตน์ บุญวิวัฒนาการ
รศ. ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายชยากร  สายใจบุญ    50053909
นายปรมัตต์ เอียดแก้ว 50055185
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.เกียรติยุทธ  กวีญาณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-1220868 E-mail: fengkyk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นาย อธิมาตร ติระนาถวิทยากุล     50553809
นาย อรุณชัย  วสุธาพิทักษ์          50553965
รศ.ดร. เกียรติยุทธ  กวีญาณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายชินพันธุ์ บุณยพัตนภพงศ์        50550789
นางสาวพิมพ์ชนก สุขเกษม          50552306
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.เกียรติยุทธ  กวีญาณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
น.ส.กมลวรรณ  แซ่หลิน 
น.ส.ธัญลักษณ์  สันติมงคล
รศ.ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengmkr@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายกัมพล อภิวันทนกุล    50053446 ผู้จัดทำโครงงาน
นางสาววชิรญา อาจแก้ว  50055995 ผู้จัดทำโครงงาน
รศ.ดร.มงคล  รักษาพัชรวงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1531, 08-1694-1188 โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1567 E-mail: mongkol.r@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นาย สมัชชา ไตรรัตนนุกูล
อาจารย์ ดร.มิติ รุจานุรักษ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายพชร        พุ่มไสว 
นายพลวัฒน์    วัฒยาทิน
รศ.ดร. ณัฏฐกา หอมทรัพย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengmkr@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายจักรกฤษณ์   โคตรวงษา  50053701
นายธิติ             เทพบรรจง  50054782
อาจารย์ณัฐวุฒิ   ชินธเนศ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1573 โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: jakrit191@hotmail.com,thiti.off@gmail.com

ผู้จัดทำ
น.ส.สารินี  จิรอนันต์อนวัช 
น.ส.อสมาภรณ์  เทียนวิจิตรฉาย   
อาจารย์ณัฐวุฒิ  ชินธเนศ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 083-557-1783, 081-647-0032  E-mail : snobok_bok@hotmail.com,hibara2002@hotmail.com

ผู้จัดทำ
น.ส.สารินี  จิรอนันต์อนวัช 
น.ส.อสมาภรณ์  เทียนวิจิตรฉาย   
อาจารย์ณัฐวุฒิ  ชินธเนศ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 083-557-1783, 081-647-0032  E-mail : snobok_bok@hotmail.com,hibara2002@hotmail.com

ผู้จัดทำ
น.ส.รัชญา    โตหนึ่ง
น.ส.อัญชนา  พิมพิศาล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ณัฐวุฒิ  ขวัญแก้ว
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8555 โทรสาร 01-579-7566 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นางสาว ฐานิดา   ศิริตัน 
นางสาว รวีวรรณ   ปั้นทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 Ext. 1542 โทรสาร 0-2942-8555 Ext. 1550 E-mail: fengpir@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นาย พรชัย  สอนสังข์
อ.ดร. พิสุทธิ์  รพีศักดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นาย ฉัตรชัย  บูชากุล   50053875
นาย อดิศร    ธิศรี        50057033
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. ปฐมาภรณ์   ศรีผดุงธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายกันยวัชร์ อ.โพธิ์ทอง  49550106
นายพัฒนา ภิญโญบูรณ์   49552359
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422E-mail: fengpms@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายนิพันธ์         สุระพงษ์        50551688
นายปวริศร        ศรีประเสริฐ     50551878
ผศ.ดร.พีระยศ     แสนโภชน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengpyp@ku.ac.th 

ผู้จัดทำ
นายไพสิฐ    มงคลบริรักษ์
นายสุรศักดิ์  ภากรณ์ประเสริฐ     
ผศ.ดร. พีระยศ แสนโภชน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

pys_s03.pdf (289.01 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวภวนันท์  ชื่นอารมณ์  50552470
นายวัชระ  แจ่มนุช             50552934
ผศ. ดร. พีระยศ แสนโภชน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

pys_04.pdf (433.09 kB)

ผู้จัดทำ
นาย ธนิต       สว่างแสง 
นาย อภิวัฒน์  ชินอักษร
ผศ.ดร.พีระยศ  แสนโภชน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 5
Powered by Phoca Download