خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงงานนิสิต
XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ผู้จัดทำ
นางสาวศิริพันธ์ พิมพ์ทอง
นางสาวศิโรรัตน์ บุญวิวัฒนาการ
รศ. ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายชยากร  สายใจบุญ    50053909
นายปรมัตต์ เอียดแก้ว 50055185
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.เกียรติยุทธ  กวีญาณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-1220868 E-mail: fengkyk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นาย อธิมาตร ติระนาถวิทยากุล     50553809
นาย อรุณชัย  วสุธาพิทักษ์          50553965
รศ.ดร. เกียรติยุทธ  กวีญาณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายชินพันธุ์ บุณยพัตนภพงศ์        50550789
นางสาวพิมพ์ชนก สุขเกษม          50552306
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.เกียรติยุทธ  กวีญาณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
น.ส.กมลวรรณ  แซ่หลิน 
น.ส.ธัญลักษณ์  สันติมงคล
รศ.ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengmkr@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายกัมพล อภิวันทนกุล    50053446 ผู้จัดทำโครงงาน
นางสาววชิรญา อาจแก้ว  50055995 ผู้จัดทำโครงงาน
รศ.ดร.มงคล  รักษาพัชรวงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1531, 08-1694-1188 โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1567 E-mail: mongkol.r@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นาย สมัชชา ไตรรัตนนุกูล
อาจารย์ ดร.มิติ รุจานุรักษ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายพชร        พุ่มไสว 
นายพลวัฒน์    วัฒยาทิน
รศ.ดร. ณัฏฐกา หอมทรัพย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengmkr@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายจักรกฤษณ์   โคตรวงษา  50053701
นายธิติ             เทพบรรจง  50054782
อาจารย์ณัฐวุฒิ   ชินธเนศ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1573 โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: jakrit191@hotmail.com,thiti.off@gmail.com

ผู้จัดทำ
น.ส.สารินี  จิรอนันต์อนวัช 
น.ส.อสมาภรณ์  เทียนวิจิตรฉาย   
อาจารย์ณัฐวุฒิ  ชินธเนศ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 083-557-1783, 081-647-0032  E-mail : snobok_bok@hotmail.com,hibara2002@hotmail.com

ผู้จัดทำ
น.ส.สารินี  จิรอนันต์อนวัช 
น.ส.อสมาภรณ์  เทียนวิจิตรฉาย   
อาจารย์ณัฐวุฒิ  ชินธเนศ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 083-557-1783, 081-647-0032  E-mail : snobok_bok@hotmail.com,hibara2002@hotmail.com

ผู้จัดทำ
น.ส.รัชญา    โตหนึ่ง
น.ส.อัญชนา  พิมพิศาล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ณัฐวุฒิ  ขวัญแก้ว
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8555 โทรสาร 01-579-7566 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นางสาว ฐานิดา   ศิริตัน 
นางสาว รวีวรรณ   ปั้นทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 Ext. 1542 โทรสาร 0-2942-8555 Ext. 1550 E-mail: fengpir@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นาย พรชัย  สอนสังข์
อ.ดร. พิสุทธิ์  รพีศักดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นาย ฉัตรชัย  บูชากุล   50053875
นาย อดิศร    ธิศรี        50057033
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. ปฐมาภรณ์   ศรีผดุงธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายกันยวัชร์ อ.โพธิ์ทอง  49550106
นายพัฒนา ภิญโญบูรณ์   49552359
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422E-mail: fengpms@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายนิพันธ์         สุระพงษ์        50551688
นายปวริศร        ศรีประเสริฐ     50551878
ผศ.ดร.พีระยศ     แสนโภชน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengpyp@ku.ac.th 

ผู้จัดทำ
นายไพสิฐ    มงคลบริรักษ์
นายสุรศักดิ์  ภากรณ์ประเสริฐ     
ผศ.ดร. พีระยศ แสนโภชน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

pys_s03.pdf (289.01 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวภวนันท์  ชื่นอารมณ์  50552470
นายวัชระ  แจ่มนุช             50552934
ผศ. ดร. พีระยศ แสนโภชน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

pys_04.pdf (433.09 kB)

ผู้จัดทำ
นาย ธนิต       สว่างแสง 
นาย อภิวัฒน์  ชินอักษร
ผศ.ดร.พีระยศ  แสนโภชน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 5
Powered by Phoca Download