XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ผู้จัดทำ
นายวัชระ ห่วงสกุล
ผศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengpyp@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นายกฤช      ศรีสวัสดิ์    49550023         
นายฤชุกร     ผ่องพุฒิ    49552730     
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. พีระยศ แสนโภชน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายธีรพล       กลมอ่อน      50054816
นายกฤษฎา     คำบุญ        50057470
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.สัญชัย  เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายกิตติกร  ถิ่นสอน       50053487
นายชัชวาลย์  สมัครไทย  50053941
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.สัญชัย  เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายศรัณย์    วิไลวัลย์   50056340 
นายพีระวุฒิ   จันตะปะตุ  50055664 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1575, โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: fengscdt@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายภาสวัต ตองอ่อน รหัสนิสิต       50552579
นางสาวปาณิศา  สุขแสน รหัสนิสิต  50551894
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.สัญชัย  เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายธนากร ป้องคำ
นายสัจจา  บุษราคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นางสาวธัญนันท์ ปลายเนตร 
นายเศรษฐสรร ชนะศรีโยธิน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นายณัฐพล   กองเกลื่อน    50551027
นายธีรภาค   โอภาสกรวงศ์  50551472
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายณัฐวัตร  หาญมุ่งธรรม  50053719
นายสมบูรณ์  นามโชติ      50056688
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.เสนีย์ ตั้งสถิตย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายฉัตรชัย    เหล่าพรหมสุคนธ์ 50550540
นายสวัสดิ์โชติ เลิศเดชเดชา     50553452
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.เสนีย์ ตั้งสถิตย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายวันเฉลิม เวียงวงษ์ 49552995
นายวีรภัฎ  จอมขันเงิน 49553134
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   อาจารย์เสนีย์ ตั้งสถิตย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายกฤตย์  ทองเหลือ    48550099
นายทศพร  ชนะศิริวัฒน์  48551360
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   อ.เสนีย์  ตั้งสถิตย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

นายรตะกานต์  ใจขำ     50552702
นายศฐา        เคลือเช้า 50553205
อาจารย์ที่ปรึษาโครงงาน  อ.เสนีย์    ตั้งสถิตย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 โทรสาร. 0-2942-8555 ต่อ 1503 E-mail: fengdur@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายปารเมศ     กันศิริ   50055300
นางสาวพิชญา  กันธิยะ  50055573
ผศ. ดร.ศิริโรจน์  ศิริสุขประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1541 โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: fengsir@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ext. 1541 โทรสาร 0-2942-8555 ext. 1550 E-mail: fengsir@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายบัญชา  เอื้ออนันต์รัฐกิจ  50055110
นายพีรวัชร  สอาดธรรมวงศ์   50055656 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.ศิริโรจน์  ศิริสุขประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengsir@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายธเนศ ชลวัฒนโยธิน 50054725
นายไอดิน ทิพย์รัตน์      50057454
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ. สันติ อัศวศรีพงษ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายจิราธิวัฒน์ โยธารักษ์
นายสรพล       กิจศิริสิน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.สันติ อัศวศรีพงธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายพีรภัทร วงศ์ถีระพงษ์       50055649
นางสาวอินทุอร  อนุพันธนันท์ 50057405
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   รศ. สันติ อัศวศรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-85559 ต่อ 1507  โทรสาร 0-2942-85559 ต่อ 1550  E-mail: fengsta@ku.ac.th

จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 5
Powered by Phoca Download