خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงงานนิสิต
XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ผู้จัดทำ
นายวัชระ ห่วงสกุล
ผศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengpyp@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นายกฤช      ศรีสวัสดิ์    49550023         
นายฤชุกร     ผ่องพุฒิ    49552730     
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. พีระยศ แสนโภชน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายธีรพล       กลมอ่อน      50054816
นายกฤษฎา     คำบุญ        50057470
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.สัญชัย  เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายกิตติกร  ถิ่นสอน       50053487
นายชัชวาลย์  สมัครไทย  50053941
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.สัญชัย  เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายศรัณย์    วิไลวัลย์   50056340 
นายพีระวุฒิ   จันตะปะตุ  50055664 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1575, โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: fengscdt@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายภาสวัต ตองอ่อน รหัสนิสิต       50552579
นางสาวปาณิศา  สุขแสน รหัสนิสิต  50551894
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.สัญชัย  เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายธนากร ป้องคำ
นายสัจจา  บุษราคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นางสาวธัญนันท์ ปลายเนตร 
นายเศรษฐสรร ชนะศรีโยธิน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นายณัฐพล   กองเกลื่อน    50551027
นายธีรภาค   โอภาสกรวงศ์  50551472
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายณัฐวัตร  หาญมุ่งธรรม  50053719
นายสมบูรณ์  นามโชติ      50056688
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.เสนีย์ ตั้งสถิตย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายฉัตรชัย    เหล่าพรหมสุคนธ์ 50550540
นายสวัสดิ์โชติ เลิศเดชเดชา     50553452
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.เสนีย์ ตั้งสถิตย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายวันเฉลิม เวียงวงษ์ 49552995
นายวีรภัฎ  จอมขันเงิน 49553134
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   อาจารย์เสนีย์ ตั้งสถิตย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายกฤตย์  ทองเหลือ    48550099
นายทศพร  ชนะศิริวัฒน์  48551360
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   อ.เสนีย์  ตั้งสถิตย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

นายรตะกานต์  ใจขำ     50552702
นายศฐา        เคลือเช้า 50553205
อาจารย์ที่ปรึษาโครงงาน  อ.เสนีย์    ตั้งสถิตย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 โทรสาร. 0-2942-8555 ต่อ 1503 E-mail: fengdur@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายปารเมศ     กันศิริ   50055300
นางสาวพิชญา  กันธิยะ  50055573
ผศ. ดร.ศิริโรจน์  ศิริสุขประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1541 โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: fengsir@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ext. 1541 โทรสาร 0-2942-8555 ext. 1550 E-mail: fengsir@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายบัญชา  เอื้ออนันต์รัฐกิจ  50055110
นายพีรวัชร  สอาดธรรมวงศ์   50055656 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.ศิริโรจน์  ศิริสุขประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengsir@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายธเนศ ชลวัฒนโยธิน 50054725
นายไอดิน ทิพย์รัตน์      50057454
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ. สันติ อัศวศรีพงษ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายจิราธิวัฒน์ โยธารักษ์
นายสรพล       กิจศิริสิน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.สันติ อัศวศรีพงธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายพีรภัทร วงศ์ถีระพงษ์       50055649
นางสาวอินทุอร  อนุพันธนันท์ 50057405
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   รศ. สันติ อัศวศรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-85559 ต่อ 1507  โทรสาร 0-2942-85559 ต่อ 1550  E-mail: fengsta@ku.ac.th

จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 5
Powered by Phoca Download