XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ผู้จัดทำ
นายพิชิต  ลีลาล้ำเลิศ 50055599
นายกฤษณ์  รัตนปัญญาพันธุ์ 50053370
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ.สันติ อัศวศรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429,0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail : fengstaku@gmail.com

ผู้จัดทำ
นายกิตติชัย    ค้าชัยภูมิ          50550201
นายเรืองยศ    ประเสริฐยั่งยืน    50552793
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ. สันติ   อัศวศรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-85559 ต่อ 1507 โทรสาร 0-2942-85559 ต่อ 1550 E-mail: fengsta@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นางสาวจุฑาธิป สุหร่าย   50550474
นายธวัชชัย รุ่งรักษาธรรม 50551415
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.สันติ อัศวศรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1507, โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: fengsta@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นางสาวธนิสรา  คำสุวรรณ
นายปฏิภาณ     อร่ามวาณิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ. สันติ อัศวศรรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@kuac.th

ผู้จัดทำ
นายจิโรจ กาญจนศักดิ์ 50550441
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ. สันติ อัศวศรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นางสาวจิตฤดี       ประกอบสุจริต  49550478
นายชัยยุทธ          ทองถาวรกิจ   50550680
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.สันติ อัศวศรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายกรกริช   ดิเรกสุนทร
นางสาวศศินันท์  โคมเดือน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์สมหญิง ไทยนิมิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengsyt@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายนิพนธ์ พงษ์พานิช   48551873
นายบุญญฤทธิ์ วันดี     49551922
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร. สมหญิง  ไทยนิมิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายไชยนันท์ ธีรวิโรจน์ 50054105
นายณวมินทร์ พันธ์เฉย  50054188
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผ.ศ.ธนากร  ฆ้องเดช
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. (662)942-8555 Ext. 1544 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengtnk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายเตชิต อมรปรีชาชัย  50050202
นางสาวณัฐธิดา โกศล   50050459
อาจารย์ที่ปรึกษาครงงาน  ผศ.ดร. ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1536 โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: fengtsk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายนราธิป พุทธสุวรรณ  50551555
นายนที     เล็กฟู          50551522
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายณัฐดนัย  พรหมนิยม
นายปรมัย     แสงเพชร
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ.วิชัย  สุระพัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengvis@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายศศิน    ทวิรสกุล    
นายภุชงค์  หงษ์ศรีเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ. วิชัย สุระพัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายประสิทธิ์  พรพิฆเนส 50055235
นายปรัชญ์  พูนจิตร์ผ่อง50050566
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงาน  อ.ดร.วินัย  พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-85559 ต่อ 1550 E-mail: fengsta@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นายชัยประสาน สุรวิชัย       50053966
นายปุณณวิช ประดิษฐ์ทอง  50055342
อาจารย์ที่ปรึกษาโครรงาน  อ.ดร.วินัย พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengwnp@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นางสาวพัชรพรรณ  คำชื่น  50552199
นางสาวอารยา      ซิยัง    50554062
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ. ดร. วินัย  พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นางสาวปัญจมา  มังครักษ์   
นายเอกพล  หงษ์บุญ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน    อ.ดร.วินัย  พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้จัดทำ
นายสิทธิศักดิ์     คำขุนทด      49553548         
นายสิทธิโชค     วิจิตรโกสุม    49555048
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.วินัย   พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายชยุต   ทองไชย     49550270
นายศุภโชค โกมลวิชญ์  49553340
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.วินัย พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นายทรงโปรด บุญดีสุวรรณ 49551310
นายอนันต์ นิยมญาติ    49553738
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ. ดร. วินัย พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 4 จาก 5
Powered by Phoca Download