خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงงานนิสิต
XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ผู้จัดทำ
นายพิชิต  ลีลาล้ำเลิศ 50055599
นายกฤษณ์  รัตนปัญญาพันธุ์ 50053370
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ.สันติ อัศวศรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429,0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail : fengstaku@gmail.com

ผู้จัดทำ
นายกิตติชัย    ค้าชัยภูมิ          50550201
นายเรืองยศ    ประเสริฐยั่งยืน    50552793
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ. สันติ   อัศวศรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-85559 ต่อ 1507 โทรสาร 0-2942-85559 ต่อ 1550 E-mail: fengsta@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นางสาวจุฑาธิป สุหร่าย   50550474
นายธวัชชัย รุ่งรักษาธรรม 50551415
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.สันติ อัศวศรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1507, โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: fengsta@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นางสาวธนิสรา  คำสุวรรณ
นายปฏิภาณ     อร่ามวาณิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ. สันติ อัศวศรรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@kuac.th

ผู้จัดทำ
นายจิโรจ กาญจนศักดิ์ 50550441
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ. สันติ อัศวศรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นางสาวจิตฤดี       ประกอบสุจริต  49550478
นายชัยยุทธ          ทองถาวรกิจ   50550680
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.สันติ อัศวศรีพงศ์ธร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายกรกริช   ดิเรกสุนทร
นางสาวศศินันท์  โคมเดือน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์สมหญิง ไทยนิมิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengsyt@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายนิพนธ์ พงษ์พานิช   48551873
นายบุญญฤทธิ์ วันดี     49551922
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร. สมหญิง  ไทยนิมิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายไชยนันท์ ธีรวิโรจน์ 50054105
นายณวมินทร์ พันธ์เฉย  50054188
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผ.ศ.ธนากร  ฆ้องเดช
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. (662)942-8555 Ext. 1544 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengtnk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายเตชิต อมรปรีชาชัย  50050202
นางสาวณัฐธิดา โกศล   50050459
อาจารย์ที่ปรึกษาครงงาน  ผศ.ดร. ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1536 โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: fengtsk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายนราธิป พุทธสุวรรณ  50551555
นายนที     เล็กฟู          50551522
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายณัฐดนัย  พรหมนิยม
นายปรมัย     แสงเพชร
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ.วิชัย  สุระพัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengvis@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายศศิน    ทวิรสกุล    
นายภุชงค์  หงษ์ศรีเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ. วิชัย สุระพัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายประสิทธิ์  พรพิฆเนส 50055235
นายปรัชญ์  พูนจิตร์ผ่อง50050566
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงาน  อ.ดร.วินัย  พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-85559 ต่อ 1550 E-mail: fengsta@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นายชัยประสาน สุรวิชัย       50053966
นายปุณณวิช ประดิษฐ์ทอง  50055342
อาจารย์ที่ปรึกษาโครรงาน  อ.ดร.วินัย พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengwnp@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นางสาวพัชรพรรณ  คำชื่น  50552199
นางสาวอารยา      ซิยัง    50554062
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ. ดร. วินัย  พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นางสาวปัญจมา  มังครักษ์   
นายเอกพล  หงษ์บุญ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน    อ.ดร.วินัย  พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้จัดทำ
นายสิทธิศักดิ์     คำขุนทด      49553548         
นายสิทธิโชค     วิจิตรโกสุม    49555048
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.วินัย   พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายชยุต   ทองไชย     49550270
นายศุภโชค โกมลวิชญ์  49553340
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.วินัย พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นายทรงโปรด บุญดีสุวรรณ 49551310
นายอนันต์ นิยมญาติ    49553738
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ. ดร. วินัย พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 4 จาก 5
Powered by Phoca Download