خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงงานนิสิต
XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ee2553_vnp_s10.pdf (329.53 kB)

ผู้จัดทำ
นายพลรัตน์  ภูศรีโสม  48552327
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   อ.ดร. วินัย พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายภูมิพัฒน์  เรืองสกุล  50055805
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ.ดร. วุฒิพงศ์  อารีกุล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1526  โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: fengvpa@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายชูกิจ โชควรสิน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ. ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. (662)942-8555 ต่อ. 1526 โทรสาร (662)942-8555 ต่อ. 1550 E-mail: fengvpa@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายคมคณิต       ชัยกิจ
นางสาวพัทธฤทัย ขำวารี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.วชิระ จงบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ext 1532 โทรสาร 0-2942-8555 ext 1550 E-mail: fengwrc@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายชญาพัฒน์ คัจฉสุวรรณมณี 49550304
นายสยมภู    ช่วยระเทพ        49553464
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.วชีระ จงบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0871338120, Email beerbara_1987@hotmail.com

ผู้จัดทำ
นายจุฑาพัฒน์     ธิโสภา   
นายสุรเชษฐ์      สมบัติเจริญนนท์  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน      อาจารย์ยศวีร์ วีระกำแหง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นายชายชาญ    นภาสกุลคู       
นายอรรถจิตต์    บุญสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร. วินัย  พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายธนิต หลูอารีย์สุวรรณ   50054709
นายวิญญู สุวรรณชัยเกษม 50056134
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.ชูเกียรติ การะเกตุ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

จำนวนที่จะแสดง 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 5
Powered by Phoca Download