XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ee2553_vnp_s10.pdf (329.53 kB)

ผู้จัดทำ
นายพลรัตน์  ภูศรีโสม  48552327
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   อ.ดร. วินัย พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายภูมิพัฒน์  เรืองสกุล  50055805
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ.ดร. วุฒิพงศ์  อารีกุล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1526  โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: fengvpa@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายชูกิจ โชควรสิน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ. ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. (662)942-8555 ต่อ. 1526 โทรสาร (662)942-8555 ต่อ. 1550 E-mail: fengvpa@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายคมคณิต       ชัยกิจ
นางสาวพัทธฤทัย ขำวารี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.วชิระ จงบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ext 1532 โทรสาร 0-2942-8555 ext 1550 E-mail: fengwrc@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายชญาพัฒน์ คัจฉสุวรรณมณี 49550304
นายสยมภู    ช่วยระเทพ        49553464
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.วชีระ จงบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0871338120, Email beerbara_1987@hotmail.com

ผู้จัดทำ
นายจุฑาพัฒน์     ธิโสภา   
นายสุรเชษฐ์      สมบัติเจริญนนท์  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน      อาจารย์ยศวีร์ วีระกำแหง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

ผู้จัดทำ
นายชายชาญ    นภาสกุลคู       
นายอรรถจิตต์    บุญสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร. วินัย  พฤกษะวัน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายธนิต หลูอารีย์สุวรรณ   50054709
นายวิญญู สุวรรณชัยเกษม 50056134
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.ชูเกียรติ การะเกตุ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422E-mail: fengntk@ku.ac.th

 

จำนวนที่จะแสดง 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 5
Powered by Phoca Download