خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงงานนิสิต
XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ผู้จัดทำ
นายวันชัย     ชาญชัยสมภพ 48553291
 นายธีรยุทธ    ชาญชัยสมภพ 50551480
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.บุญชู เรืองพงศรีสุข
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-2549-3429,0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengnth@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายสราวุธ ขมหวาน 50056779
ผศ.ดร.เด่นชัย วรเศวต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1538 โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: fengdcw@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายธนากร  แสงเรืองรอบ    50050483
นายสุชน    แก้วบางกะพ้อม  50056878
ผศ.ดร.ดุสิต  ธนเพทาย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 Ext.1540  โทรสาร. 0-2942-8555 Ext.1550 E-mail: fengdus@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายชัยรัตน์   ศุภปัญญา                50053990
นางสาวจันทพร  ภูรินทนาวุธ           50053719
นางสาวพนิตพิชญ์ชา   ทัศนรังสรรค์   50054964
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นาย ชินาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 50054048
นาย ประกิต กิจพาณิชย์การ  50055201
ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengdus@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
น.ส.ชิดชนก วงศ์ศุปไทย 50054022
น.ส.ปพิชญา ประไพสุวรรณ 50055177
ผศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1543 โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1550 E-mail: fengdur@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายกรวิทย์ เพ็งสุวรรณ์ และ นายณัฐพงศ์ เตชะวิชิรศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายระวีกิตติ์ ประดับศิลป์ 50055920
นายสถาพร เทพนาทิม 50056670
ผศ.ดร. ดุลพิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
ภูมินทร์ พวงใจศรี
ฐิติวัฒน์ มุนินทรวงศ์
อาจารย์กาญจนพันธ์ สุขวิชชัย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: b5005029@ku.ac.th,b5005082@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายศราวุธ วิวัฒน์บุตรสิริ
นางสาวศิรินภา  แสงดอกไม้
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.คมสันต์  หงษ์สมบัติ  
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengksh@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายขจร  เฮงสุวรรณ   50053610
นายคมสัน โ รจนาวิไลวุฒิ  50053669
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

outline.pdf (229.68 kB)

ผู้จัดทำ
นายณัฐพล คงสุวรรณ
 นายประพัฒน์พล ทิพย์เนตรมงคล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. คมสันต์ หงษ์สมบัติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้จัดทำ
น.ส. กานต์ธิดา พรหมเสนา 
น.ส. สิริวิลัย แจ่มประทีป
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร. คมสันต์ หงษ์สมบัติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้จัดทำ
นางสาวศุภภรณ์  เครือวงษา      50553379
นางสาวอังค์วรา ประภัสสรกุล  50554013
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายธนพงศ์  แก้วบางพูด
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.คมสันต์  หงษ์สมบัติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นายกิจการ   กิตติศักดิ์มนตรี
นายรชฏ   ทิพย์ธาตุภักดี
อ.ดร.คมสันต์   หงษ์สมบัติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นางสาวฟ้าวลัย  อินทะวงษ์ 50552413 
นางสาวมนทิชา  เกาะสมัน  50552629
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

summary.pdf (378.78 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาววินิดา    วินิจ       50553080 
นางสาวสุภาพร  อำภาไพ  50553668
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นางสาว กุลธิดา   พินิจ              50053586
นางสาว สาวินี   ชาญชนะโยธิน   50056829
รศ.ดร. เกียรติยุทธ   กวีญาณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ผู้จัดทำ
นางสาวไภรินมาศ  บัวสมบูรณ์            50055821
นาวสาววณิชชกร  คุณธนเศรษฐ์         50057413
รศ.ดร. เกียรติยุทธ   กวีญาณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengkyk@ku.ac.th

จำนวนที่จะแสดง 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5
Powered by Phoca Download