خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงงานนิสิต
XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ie_21.pdf (548.11 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวพิชชารีย์ นวชินกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcsr@ku.ac.th

ie_22.pdf (680.47 kB)

ผู้จัดทำ
นายพิพัฒพงศ์ สายจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengpta@ku.ac.th

ie_23.pdf (280.35 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวสาริณี พวงสาลี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-579-8610 โทรสาร 02-579-8610 E-mail: fengros@ku.ac.th

ie_24.pdf (252.38 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวอภิญญา หาสุนทรี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.นันทชัย กานตานันทะ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1609 E-mail: nanthachai.k@ku.ac.th

ie_25.pdf (278.61 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวธัญวรัตน์ ไทยภักดี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail : fengchar@ku.ac.th

ie_26.pdf (194.75 kB)

ผู้จัดทำ
นายสุทธิพงศ์ ศรีวิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengspw@ku.ac.th

ie_27.pdf (544.68 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวภัทราภรณ์ ปุณหะกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcsr@ku.ac.th

ie_28.pdf (376.42 kB)

ผู้จัดทำ
นายยอดมนู สุวรรณโอฬาร
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.เสรี เศวตเศรนี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengsrs@ku.ac.th

ie_29.pdf (421.57 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวสมพร จุลวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fenganm@ku.ac.th

ie_30.pdf (454.17 kB)

ผู้จัดทำ
นายพงศกร ศรีสันติแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร. จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์
ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengchar@ku.ac.th

ie_31.pdf (185.03 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวสุวัธนา ชลารักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ศันสนีย์ สุภาภา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1609 E-mail: fengsas@ku.ac.th

ie_32.pdf (281.26 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาววีนัส มูลิกา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.เสรี เศวตเศรนี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengsrs@ku.ac.th

ie_33.pdf (182.44 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวกมลชนก แซ่ลิ้ม
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail : fengpcs@ku.ac.th

ie_34.pdf (159.77 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวจินตนันท์ หาญเม่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengwww@ku.ac.th

ie_35.pdf (180.31 kB)

ผู้จัดทำ
นายจิรัฏฐ์ ขอขจายเกียรติ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โทร 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengchn@ku.ac.th

ie_36.pdf (162.50 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวญาณี อังศุคราญ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ชนะ รักษ์ศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcnr@ku.ac.th

ie_37.pdf (316.14 kB)

ผู้จัดทำ
นายณัฐนัยน์ เงินเกื้อกูล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengprc@ku.ac.th

ie_38.pdf (217.25 kB)

ผู้จัดทำ
นายณัฐพงษ์ ยาโน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: pichit.s@ku.ac.th

ie_39.pdf (190.20 kB)

ผู้จัดทำ
นายณัฐวุฒิ เทอดกิติวรางค์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร. พิชิต สุขเจริญพงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: pichit.s@ku.ac.th

ie_40.pdf (234.12 kB)

ผู้จัดทำ
นายดลวัฒน์ หอวัฒนานันท์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ. อนนต์ วงษ์เกษม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1613, โทรสาร 02-5798610 E-mail: fenganw@ku.ac.th

จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 6
Powered by Phoca Download