XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ie_21.pdf (548.11 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวพิชชารีย์ นวชินกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcsr@ku.ac.th

ie_22.pdf (680.47 kB)

ผู้จัดทำ
นายพิพัฒพงศ์ สายจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengpta@ku.ac.th

ie_23.pdf (280.35 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวสาริณี พวงสาลี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-579-8610 โทรสาร 02-579-8610 E-mail: fengros@ku.ac.th

ie_24.pdf (252.38 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวอภิญญา หาสุนทรี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.นันทชัย กานตานันทะ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1609 E-mail: nanthachai.k@ku.ac.th

ie_25.pdf (278.61 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวธัญวรัตน์ ไทยภักดี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail : fengchar@ku.ac.th

ie_26.pdf (194.75 kB)

ผู้จัดทำ
นายสุทธิพงศ์ ศรีวิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengspw@ku.ac.th

ie_27.pdf (544.68 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวภัทราภรณ์ ปุณหะกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcsr@ku.ac.th

ie_28.pdf (376.42 kB)

ผู้จัดทำ
นายยอดมนู สุวรรณโอฬาร
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.เสรี เศวตเศรนี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengsrs@ku.ac.th

ie_29.pdf (421.57 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวสมพร จุลวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fenganm@ku.ac.th

ie_30.pdf (454.17 kB)

ผู้จัดทำ
นายพงศกร ศรีสันติแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร. จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์
ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengchar@ku.ac.th

ie_31.pdf (185.03 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวสุวัธนา ชลารักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ศันสนีย์ สุภาภา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1609 E-mail: fengsas@ku.ac.th

ie_32.pdf (281.26 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาววีนัส มูลิกา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.เสรี เศวตเศรนี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengsrs@ku.ac.th

ie_33.pdf (182.44 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวกมลชนก แซ่ลิ้ม
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail : fengpcs@ku.ac.th

ie_34.pdf (159.77 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวจินตนันท์ หาญเม่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengwww@ku.ac.th

ie_35.pdf (180.31 kB)

ผู้จัดทำ
นายจิรัฏฐ์ ขอขจายเกียรติ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โทร 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengchn@ku.ac.th

ie_36.pdf (162.50 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวญาณี อังศุคราญ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ชนะ รักษ์ศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcnr@ku.ac.th

ie_37.pdf (316.14 kB)

ผู้จัดทำ
นายณัฐนัยน์ เงินเกื้อกูล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengprc@ku.ac.th

ie_38.pdf (217.25 kB)

ผู้จัดทำ
นายณัฐพงษ์ ยาโน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: pichit.s@ku.ac.th

ie_39.pdf (190.20 kB)

ผู้จัดทำ
นายณัฐวุฒิ เทอดกิติวรางค์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร. พิชิต สุขเจริญพงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: pichit.s@ku.ac.th

ie_40.pdf (234.12 kB)

ผู้จัดทำ
นายดลวัฒน์ หอวัฒนานันท์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ. อนนต์ วงษ์เกษม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1613, โทรสาร 02-5798610 E-mail: fenganw@ku.ac.th

จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 6
Powered by Phoca Download