XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ie_41.pdf (249.09 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวทิพากร ทิพย์อโนทัย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengros@ku.ac.th

ie_42.pdf (169.04 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวธมลวรรณ สัมพันธวิวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8555 ต่อ 1667 E-mail: fengppwo@ku.ac.th

ie_43.pdf (207.71 kB)

ผู้จัดทำ
นายธีรภัทร์ วรงค์ธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengpta@ku.ac.th

ie_44.pdf (167.39 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวประพิมพ์พร คะเชนทรพรรค์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ. อนนต์ วงษ์เกษม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1613, โทรสาร 02-5798610 E-mail: fenganw@ku.ac.th

ie_45.pdf (212.62 kB)

ผู้จัดทำ
นายพรชัย เกสวราเวช
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. พิภพ ลลิตาภรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-5798610โทรสาร 02-5798610 E-mail: fengphl@ku.ac.th

ie_46.pdf (214.18 kB)

ผู้จัดทำ
นายพิศุทธิ์ ปัญโญวัฒน์กูล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengros@ku.ac.th

ie_47.pdf (164.33 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวเพ็ญทิพย์ บำรุงเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengwsst@ku.ac.th

ie_48.pdf (205.46 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวเพ็ญพิสิทธิ์ โตแย้ม
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengrwk@ku.ac.th

ie_49.pdf (372.26 kB)

ผู้จัดทำ
นายภาณุพงศ์ สุทธิหาระ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengwww@ku.ac.th

ie_50.pdf (247.51 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวภารินี แก้วสม
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengchar@ku.ac.th

ie_51.pdf (211.62 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวเมธินี วัชระภาสกร
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.นันทชัย กานตานันทะ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengnck@ku.ac.th

ie_52.pdf (398.28 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวรวิวรรณใจศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengros@ku.ac.th

ie_53.pdf (216.27 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาววรรณิศา  จงวิจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร  0-2579-8610 E-mail: fenganm@ku.ac.th

ie_54.pdf (383.72 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาววันทนีย์ อ่อนบำรุง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengpps@ku.ac.th

ie_55.pdf (174.23 kB)

ผู้จัดทำ
นายศรัณย์  มงคลศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. ศันสนีย์  สุภาภา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengsas@ku.ac.th

ie_56.pdf (421.61 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวศริยา วัฒนิตานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. จุฑา พิชิตลาเค็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengjtp@ku.ac.th

ie_57.pdf (310.51 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวศศิภา ร่มโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร. ก้องกิติ พูลสวัสดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengkkp@ku.ac.th

ie_58.pdf (858.30 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวณัฐยาพัชร์ ลิขิตพิริยะ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. จุฑา พิชิตลาเค็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: juta.p@ku.ac.th

ie_59.pdf (282.37 kB)

ผู้จัดทำ
นายศุภฤกษ์ อาจเอื้อน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.อนนต์ วงษ์เกษม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fenganw@ku.ac.th

ie_60.pdf (171.74 kB)

ผู้จัดทำ
นายสมพล ฉิมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.เพียงใจ พานิชกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengpjp@ku.ac.th

จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 6
Powered by Phoca Download