خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงงานนิสิต
XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ie_81.pdf (312.84 kB)

ผู้จัดทำ
นายศักดิ์สุรัตน์ โพธิ์ศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ร.ศ.พิภพ ลลิตาภรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengphl@ku.ac.th

ie_82.pdf (686.42 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวศิรินันท์ ศรีบุญมา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengros@ku.ac.th

ie_83.pdf (338.82 kB)

ผู้จัดทำ
นายศุภกร สุวรรณกรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengpps@ku.ac.th

ie_84.pdf (118.72 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวศุภกานดา หล้ามูล 50553338
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ศันสนีย์ สุภาภา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengsas@ku.ac.th

ie_85.pdf (134.38 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวอกนิษฐ์ สุทธิศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.นันทชัย กานตานันทะ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1609 E-mail: fengsas@ku.ac.th

ie_86.pdf (176.12 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวอตินุช พุ่มวิลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ศันสนีย์ สุภาภา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1609 E-mail: fengsas@ku.ac.th

ie_88.pdf (538.82 kB)

ผู้จัดทำ
นายศิโรจน์ เสถียรโสภณ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.ชัชพันธ์ ขาญาติ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcpky@ku.ac.th

ie_89.pdf (140.43 kB)

ผู้จัดทำ
นายพรพจน์ สุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.ชนะ รักษศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ie_90.pdf (1.77 MB)

ผู้จัดทำ
นายอานุภาพ พันธุ์ค้า
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. เสรี เศวตเศรนี
ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610  E-mail: fengsrs@ku.ac.th

ie_91.pdf (279.38 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวจุรีมาศ  วงศ์สว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. จุฑา  พิชิตลำเค็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.0-2579-8610 โทรสาร.0-2579-8610  E-mail: juta.p@ku.ac.th

ie_92.pdf (192.80 kB)

ผู้จัดทำ
นายธนศิษฏ์ สถาปนพิทักษ์กิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610

ie_93.pdf (173.20 kB)

ผู้จัดทำ
นายอัครวิชญ์ กมลรัตนา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ. ชัชพันธ์ ขาญาติ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcpky@ku.ac.th

ie_94.pdf (325.26 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวกมลชนก เจียมสินกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. นันทชัย กานตานันทะ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengnck@ku.ac.th

ie_95.pdf (224.48 kB)

ผู้จัดทำ
นายธีรวัตร์ มุกดาพิทักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.นันทชัย กานตานันทะ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: nantachai.k@ku.ac.th

ie_96.pdf (466.89 kB)

ผู้จัดทำ
นายธีระพล ระโยธี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.ชัชพันธ์ ขาญาติ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcpky@ku.ac.th

ie_97.pdf (355.92 kB)

ผู้จัดทำ
นายนที พิเชฐภิญโญ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร. ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengpsa@ku.ac.th

ie_98.pdf (259.36 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวนฤภร อังศุประภา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcsr@ku.ac.th

ie_99.pdf (190.34 kB)

ผู้จัดทำ
นายศุภกิตติ์ สายัณหรรษา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengsas@ku.ac.th

ie_100.pdf (495.59 kB)

ผู้จัดทำ
นายชัยพร ง้วนจินดา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ชัชพันธ์ ขาญาติ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: ocpky@yahoo.com

ie_101.pdf (285.89 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวผุสชา สุสวย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.สุวิวัฒน์ สืบสานกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengsww@ku.ac.th

จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 5 จาก 6
Powered by Phoca Download