XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

ie_81.pdf (312.84 kB)

ผู้จัดทำ
นายศักดิ์สุรัตน์ โพธิ์ศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ร.ศ.พิภพ ลลิตาภรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengphl@ku.ac.th

ie_82.pdf (686.42 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวศิรินันท์ ศรีบุญมา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengros@ku.ac.th

ie_83.pdf (338.82 kB)

ผู้จัดทำ
นายศุภกร สุวรรณกรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengpps@ku.ac.th

ie_84.pdf (118.72 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวศุภกานดา หล้ามูล 50553338
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ศันสนีย์ สุภาภา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengsas@ku.ac.th

ie_85.pdf (134.38 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวอกนิษฐ์ สุทธิศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.นันทชัย กานตานันทะ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1609 E-mail: fengsas@ku.ac.th

ie_86.pdf (176.12 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวอตินุช พุ่มวิลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ศันสนีย์ สุภาภา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1609 E-mail: fengsas@ku.ac.th

ie_88.pdf (538.82 kB)

ผู้จัดทำ
นายศิโรจน์ เสถียรโสภณ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.ชัชพันธ์ ขาญาติ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcpky@ku.ac.th

ie_89.pdf (140.43 kB)

ผู้จัดทำ
นายพรพจน์ สุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.ชนะ รักษศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengntk@ku.ac.th

ie_90.pdf (1.77 MB)

ผู้จัดทำ
นายอานุภาพ พันธุ์ค้า
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. เสรี เศวตเศรนี
ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610  E-mail: fengsrs@ku.ac.th

ie_91.pdf (279.38 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวจุรีมาศ  วงศ์สว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. จุฑา  พิชิตลำเค็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.0-2579-8610 โทรสาร.0-2579-8610  E-mail: juta.p@ku.ac.th

ie_92.pdf (192.80 kB)

ผู้จัดทำ
นายธนศิษฏ์ สถาปนพิทักษ์กิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610

ie_93.pdf (173.20 kB)

ผู้จัดทำ
นายอัครวิชญ์ กมลรัตนา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ. ชัชพันธ์ ขาญาติ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcpky@ku.ac.th

ie_94.pdf (325.26 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวกมลชนก เจียมสินกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. นันทชัย กานตานันทะ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengnck@ku.ac.th

ie_95.pdf (224.48 kB)

ผู้จัดทำ
นายธีรวัตร์ มุกดาพิทักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.นันทชัย กานตานันทะ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: nantachai.k@ku.ac.th

ie_96.pdf (466.89 kB)

ผู้จัดทำ
นายธีระพล ระโยธี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.ชัชพันธ์ ขาญาติ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcpky@ku.ac.th

ie_97.pdf (355.92 kB)

ผู้จัดทำ
นายนที พิเชฐภิญโญ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร. ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengpsa@ku.ac.th

ie_98.pdf (259.36 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวนฤภร อังศุประภา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengcsr@ku.ac.th

ie_99.pdf (190.34 kB)

ผู้จัดทำ
นายศุภกิตติ์ สายัณหรรษา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengsas@ku.ac.th

ie_100.pdf (495.59 kB)

ผู้จัดทำ
นายชัยพร ง้วนจินดา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ชัชพันธ์ ขาญาติ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: ocpky@yahoo.com

ie_101.pdf (285.89 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวผุสชา สุสวย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.สุวิวัฒน์ สืบสานกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengsww@ku.ac.th

จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 5 จาก 6
Powered by Phoca Download