خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงงานนิสิต
XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

sumarry.pdf (111.16 kB)

นายกษิติเชษฐ์  สิทธิไทย  นายชัยพลทรงสิทธิโชค นายทรงศักดิ์ปอประสิทธิ์

me_1.pdf (777.72 kB)

ผู้จัดทำ
นายธีรพงษ์ พรพิมาน
นายนภนต์ คอรัตนกุลชัย
นายศศิน เหลืองไพบูลย์
นายศักรินทร์ ทินมณี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-2549 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail fengwcs@ku.ac.th

me_3.pdf (339.32 kB)

ผู้จัดทำ
นายณัฐวุฒิ จันทะโร
นายอัสรี เจ๊ะปูเต๊ะ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429 , 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 Email: fengntk@ku.ac.th

me_4.pdf (456.20 kB)

ผู้จัดทำ
นายติณณวิทย์ เติมสันติกุล
นายสิทธิกฤต อังศธรรมรัตน์
นางสาวปิยะพร เขียวอ่อน 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร. อรรถพร วิเศษสินธุ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengapw@ku.ac.th

me_5.pdf (832.49 kB)

ผู้จัดทำ
นายพัฒนพงษ์  วงศ์บุตร
นายเมธาพันธ์  นันทกุลอัมรัตน์
นายวชิระ       นฤคนธ์
นายวิทวัส      วิมูลชาติ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ชาญเวช  ศีลพิพัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0-2549-3429,0-2549-3420 0-2549-3422 E-mail: fengchse@ku.ac.th

me_6.pdf (319.23 kB)

ผู้จัดทำ
นายณัฐกร มณีรัตน์
นายดนุสรณ์ บุญทา
นายหิรัญญู วรรณพันธ์
นายอภิชาติ ยศวิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ. ดร. กรรมมันต์ ชูประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengkmc@ku.ac.th

me_7.pdf (569.14 kB)

ผู้จัดทำ
นาย สุรเจตน์ แสงเจริญรัตน์
นาย กรีฑา สมเกียรติกุล
นาย มาร์ค ชว๊าซ
นาย ธนุศักดิ์ กาทองทุ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. ธัญญะ เกียรติวัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 Email: fengntk@ku.ac.th

me_8.pdf (646.91 kB)

ผู้จัดทำ
นายพิสิษฐ์ ชินวัฒนา
นายภัทรพร ฉิมท้วม
นายวัชรพล  แม้นพยัคฆ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ชาญเวช  ศีลพิพัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 Email: fengchse@ku.ac.th

me_9.pdf (282.91 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวถวิกา ธารีสาร 
นายอรรถสิทธิ์ เจียงวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-942-8555 ต่อ 1803 หรือ 1804 โทรสาร 02-579-4576 Email : fengspy@ku.ac.th

me_10.pdf (396.16 kB)

ผู้จัดทำ
นายณัฐพงศ์ อมรเวชยกุล
นายตุลย์ บุษยวิทย์
นายพิริยวงศ์ จิตบุญสุขสกุล
นายภัทร จิตติถาวร
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร. อภิชาต แจ้งบำรุง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 โทรสาร 2579-4576 E-mail: fengacc@ku.ac.th

 

 

me_11.pdf (377.18 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวมิ่งขวัญ ศรีทอง
นางสาวอรพรรณ นุตะศรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 โทรสาร 2579-4576

 

me_12.pdf (284.06 kB)

ผู้จัดทำ
นายวงศกร ชาติสิริพิทักษ์กุล
นายวสวัตติ์ อุยสุย
นางสาวสุณิสา สร้อยจินดา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-942-8555 โทรสาร 02-579-4576 Email: fengsst@ku.ac.th

me_13.pdf (765.01 kB)

ผู้จัดทำ
นายธีรยุทธ ตั้งฤกษ์วราสกุล
นายภัทรเจตน์ จันลา
นายวีระวัฒน์ ลี้สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8555 , โทรสาร 0-2579-4576

me_14.pdf (623.91 kB)

ผู้จัดทำ
นายกิตติบดี ปัทมเรขา
นายรัชพงษ์ ฉัตรมาลัย
นายวรพจน์ พันธ์บุดดา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.ธารงค์ พุทธาพิทักษ์ผล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2942-8555 ต่อ 1838, E-mail: fengtop@ku.ac.th

 

me_15.pdf (745.09 kB)

ผู้จัดทำ
นายชัยพล โควินทเศรษฐ
นายภูรัช ศรีเลิศรส
นางสาวสุธินี วงศ์ทิมน้อย
นางสาวอริสรา จาปาเกตุ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
ภาควิชาวิศวรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengpsw@ku.ac.th

me_16.pdf (111.16 kB)

ผู้จัดทำ
นายกษิติเชษฐ์   สิทธิไทย
นายชัยพล  ทรงสิทธิโชค
นายทรงศักดิ์  ปอประสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.สุรพล  พฤกษพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8555 โทรสาร 02-579-4576 Email: fengspp@ku.ac.th

me_17.pdf (557.07 kB)

ผู้จัดทำ
นายนิติ เรืองเจริญ
นายสุรการย์ ขวัญคุ้ม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-942-8555 โทรสาร 02-579-4576
E-mail : fengjim@ku.ac.th

me_18.pdf (705.50 kB)

ผู้จัดทำ
นายชัชรินทร์ ชนินทร์เศรษฐ์
นายชินธันย์ อารีประเสริฐ
นายกฤดากรณ์ ดิเรกสุนทร
นายวรุตม์ ฝาสีน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์ ผศ. ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02-579 0113, 02-579-0840 โทรสาร 02-549-3422 E-mail: fengsjt@ku.ac.th

me_19.pdf (600.80 kB)

ผู้จัดทำ
นายพงษ์ภัทร์ ลิ้มโยธิน
นายวิทวัส วิทยาประดิษฐ์
นายวิทูร เสมอเหมือน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.ธารงค์ พุทธาพิทักษ์ผล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2942-8555 ต่อ 1838, E-mail: fengtop@ku.ac.th

me_20.pdf (312.83 kB)

ผู้จัดทำ
นายกระมล เกษกมล
นายชวกร บุญอินทร์
นายนฤพล ฟองธรรมนิมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธ์
ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02-579 0113, 02-579-0840 โทรสาร 02-549-3422 E-mail: fengjwp@ku.ac.th

จำนวนที่จะแสดง 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
Powered by Phoca Download