XOPQBNMKK
โครงงานนิสิต
Up

ปีการศึกษา2553

sumarry.pdf (111.16 kB)

นายกษิติเชษฐ์  สิทธิไทย  นายชัยพลทรงสิทธิโชค นายทรงศักดิ์ปอประสิทธิ์

me_1.pdf (777.72 kB)

ผู้จัดทำ
นายธีรพงษ์ พรพิมาน
นายนภนต์ คอรัตนกุลชัย
นายศศิน เหลืองไพบูลย์
นายศักรินทร์ ทินมณี
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-2549 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail fengwcs@ku.ac.th

me_3.pdf (339.32 kB)

ผู้จัดทำ
นายณัฐวุฒิ จันทะโร
นายอัสรี เจ๊ะปูเต๊ะ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429 , 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 Email: fengntk@ku.ac.th

me_4.pdf (456.20 kB)

ผู้จัดทำ
นายติณณวิทย์ เติมสันติกุล
นายสิทธิกฤต อังศธรรมรัตน์
นางสาวปิยะพร เขียวอ่อน 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร. อรรถพร วิเศษสินธุ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengapw@ku.ac.th

me_5.pdf (832.49 kB)

ผู้จัดทำ
นายพัฒนพงษ์  วงศ์บุตร
นายเมธาพันธ์  นันทกุลอัมรัตน์
นายวชิระ       นฤคนธ์
นายวิทวัส      วิมูลชาติ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ชาญเวช  ศีลพิพัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0-2549-3429,0-2549-3420 0-2549-3422 E-mail: fengchse@ku.ac.th

me_6.pdf (319.23 kB)

ผู้จัดทำ
นายณัฐกร มณีรัตน์
นายดนุสรณ์ บุญทา
นายหิรัญญู วรรณพันธ์
นายอภิชาติ ยศวิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ. ดร. กรรมมันต์ ชูประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-8610 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: fengkmc@ku.ac.th

me_7.pdf (569.14 kB)

ผู้จัดทำ
นาย สุรเจตน์ แสงเจริญรัตน์
นาย กรีฑา สมเกียรติกุล
นาย มาร์ค ชว๊าซ
นาย ธนุศักดิ์ กาทองทุ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. ธัญญะ เกียรติวัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 Email: fengntk@ku.ac.th

me_8.pdf (646.91 kB)

ผู้จัดทำ
นายพิสิษฐ์ ชินวัฒนา
นายภัทรพร ฉิมท้วม
นายวัชรพล  แม้นพยัคฆ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ชาญเวช  ศีลพิพัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 Email: fengchse@ku.ac.th

me_9.pdf (282.91 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวถวิกา ธารีสาร 
นายอรรถสิทธิ์ เจียงวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-942-8555 ต่อ 1803 หรือ 1804 โทรสาร 02-579-4576 Email : fengspy@ku.ac.th

me_10.pdf (396.16 kB)

ผู้จัดทำ
นายณัฐพงศ์ อมรเวชยกุล
นายตุลย์ บุษยวิทย์
นายพิริยวงศ์ จิตบุญสุขสกุล
นายภัทร จิตติถาวร
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร. อภิชาต แจ้งบำรุง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 โทรสาร 2579-4576 E-mail: fengacc@ku.ac.th

 

 

me_11.pdf (377.18 kB)

ผู้จัดทำ
นางสาวมิ่งขวัญ ศรีทอง
นางสาวอรพรรณ นุตะศรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 โทรสาร 2579-4576

 

me_12.pdf (284.06 kB)

ผู้จัดทำ
นายวงศกร ชาติสิริพิทักษ์กุล
นายวสวัตติ์ อุยสุย
นางสาวสุณิสา สร้อยจินดา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-942-8555 โทรสาร 02-579-4576 Email: fengsst@ku.ac.th

me_13.pdf (765.01 kB)

ผู้จัดทำ
นายธีรยุทธ ตั้งฤกษ์วราสกุล
นายภัทรเจตน์ จันลา
นายวีระวัฒน์ ลี้สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8555 , โทรสาร 0-2579-4576

me_14.pdf (623.91 kB)

ผู้จัดทำ
นายกิตติบดี ปัทมเรขา
นายรัชพงษ์ ฉัตรมาลัย
นายวรพจน์ พันธ์บุดดา
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.ธารงค์ พุทธาพิทักษ์ผล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2942-8555 ต่อ 1838, E-mail: fengtop@ku.ac.th

 

me_15.pdf (745.09 kB)

ผู้จัดทำ
นายชัยพล โควินทเศรษฐ
นายภูรัช ศรีเลิศรส
นางสาวสุธินี วงศ์ทิมน้อย
นางสาวอริสรา จาปาเกตุ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
ภาควิชาวิศวรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2549-3429, 0-2549-3420 โทรสาร 0-2549-3422 E-mail: fengpsw@ku.ac.th

me_16.pdf (111.16 kB)

ผู้จัดทำ
นายกษิติเชษฐ์   สิทธิไทย
นายชัยพล  ทรงสิทธิโชค
นายทรงศักดิ์  ปอประสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.สุรพล  พฤกษพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8555 โทรสาร 02-579-4576 Email: fengspp@ku.ac.th

me_17.pdf (557.07 kB)

ผู้จัดทำ
นายนิติ เรืองเจริญ
นายสุรการย์ ขวัญคุ้ม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-942-8555 โทรสาร 02-579-4576
E-mail : fengjim@ku.ac.th

me_18.pdf (705.50 kB)

ผู้จัดทำ
นายชัชรินทร์ ชนินทร์เศรษฐ์
นายชินธันย์ อารีประเสริฐ
นายกฤดากรณ์ ดิเรกสุนทร
นายวรุตม์ ฝาสีน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. สัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์ ผศ. ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02-579 0113, 02-579-0840 โทรสาร 02-549-3422 E-mail: fengsjt@ku.ac.th

me_19.pdf (600.80 kB)

ผู้จัดทำ
นายพงษ์ภัทร์ ลิ้มโยธิน
นายวิทวัส วิทยาประดิษฐ์
นายวิทูร เสมอเหมือน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ผศ.ดร.ธารงค์ พุทธาพิทักษ์ผล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2942-8555 ต่อ 1838, E-mail: fengtop@ku.ac.th

me_20.pdf (312.83 kB)

ผู้จัดทำ
นายกระมล เกษกมล
นายชวกร บุญอินทร์
นายนฤพล ฟองธรรมนิมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธ์
ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02-579 0113, 02-579-0840 โทรสาร 02-549-3422 E-mail: fengjwp@ku.ac.th

จำนวนที่จะแสดง 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2
Powered by Phoca Download