งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการจักทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและน้ำใต้ดิน สำหรับอุตสาหากรรมที่มีความเสี่ยง

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ โครงการจักทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและน้ำใต้ดิน สำหรับอุตสาหากรรมที่มีความเสี่ยง
ประเภท งานที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
วันที่เริ่มต้น 2012-03-01
วันที่สิ้นสุด 2013-04-30
เข้าชม 699 ครั้ง