งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม ในพื้นที่เขต เทศบาลนคร ระยอง ตำบลเชิงเนิน ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม ในพื้นที่เขต เทศบาลนคร ระยอง ตำบลเชิงเนิน ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง
ประเภท งานด้านวิจัย
หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
วันที่เริ่มต้น 2010-08-21
วันที่สิ้นสุด 2012-02-29
เข้าชม 1014 ครั้ง