งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านน้ำ

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ โครงการศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านน้ำ
ประเภท งานด้านวิจัย
หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ
วันที่เริ่มต้น 2008-03-01
วันที่สิ้นสุด 2010-05-01
เข้าชม 149 ครั้ง