งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการประปา หลักสูตร ปัญหา วิธีแก้ไข และการฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาท้องถิ่น

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการประปา หลักสูตร ปัญหา วิธีแก้ไข และการฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาท้องถิ่น
ประเภท งานด้านฝึกอบรม
หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
วันที่เริ่มต้น 2010-11-01
วันที่สิ้นสุด 2014-12-31
เข้าชม 1190 ครั้ง