งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment: SEA) ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment: SEA) ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประเภท งานที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ อ.ดร. ปวเรศ ชมเดช
วันที่เริ่มต้น 2012-11-01
วันที่สิ้นสุด 2013-10-31
เข้าชม 149 ครั้ง