งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการศึกษาและจัดทำต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวล ในราชอาณาจักรกัมพูชา

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ โครงการศึกษาและจัดทำต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวล ในราชอาณาจักรกัมพูชา
ประเภท งานที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
วันที่เริ่มต้น 2007-03-19
วันที่สิ้นสุด 2010-05-31
เข้าชม 463 ครั้ง