งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
ประเภท งานที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
วันที่เริ่มต้น 2007-05-15
วันที่สิ้นสุด 2009-08-14
เข้าชม 462 ครั้ง