งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สรุปจำนวนผลงานบริการวิชาการ

สรุปจำนวนผลงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชา/สำนัก/ศูนย์ จำนวนผลงานบริการวิชาการ
งานบริการด้านวิจัย งานที่ปรึกษา งานบริการฝึกอบรม งานด้านบริการ งานบริการอื่นๆ รวมทั้งหมด
วิศวกรรมการบินและอวกาศ 0 2 0 0 0 2
วิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 1 0 0 0 3
วิศวกรรมเครื่องกล 1 2 0 0 0 3
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 18 2 0 0 0 20
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 11 1 2 0 0 14
วิศวกรรมเคมี 1 0 0 0 0 1
วิศวกรรมวัสดุ 0 0 0 0 0 0
วิศวกรรมโยธา 4 2 0 0 0 6
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 0 0 0 0 0 0
วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 0 0 0 0 0 0
สำนักงานเลขานุการ 0 0 0 0 0 0
ศูนย์ศึกษาการจักการบำรุงรักษา 0 0 0 0 0 0
ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 0 0 0 0 0 0
ศูนย์นิติสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0
ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 0 0 0 0 0 0
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน 0 0 0 0 0 0
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 0 0 0 0 0 0
ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 0 0 0 1

สรุปข้อมูลร้อยละของจำนวนผลงานบริการวิชาการแยกตามประเภทงานบริการ

งานบริการด้านวิจัย76.00%
งานที่ปรึกษา20.00%
งานบริการฝึกอบรม4.00%
งานด้านบริการ0.00%
งานบริการอื่นๆ0.00%

Go Top


สรุปข้อมูลร้อยละของจำนวนผลงานบริการวิชาการแยกตามหน่วยงาน

วิศวกรรมการบินและอวกาศ4.00%
วิศวกรรมไฟฟ้า0.00%
วิศวกรรมอุตสาหการ6.00%
วิศวกรรมเครื่องกล6.00%
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม40.00%
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ28.00%
วิศวกรรมเคมี2.00%
วิศวกรรมวัสดุ0.00%
วิศวกรรมโยธา12.00%
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์0.00%
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต0.00%
วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์0.00%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้0.00%
สำนักงานเลขานุการ0.00%
ศูนย์ศึกษาการจักการบำรุงรักษา0.00%
ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม0.00%
ศูนย์นิติสารสนเทศ0.00%
ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ0.00%
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน0.00%
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม0.00%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก0.00%
ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม0.00%
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ2.00%

Go Top